Polder Bloemendaal

Polder Bloemendaal

Verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie

Rijnland wil, in samenwerking met Staatsbosbeheer, de waterkwaliteit en ecologie van het KRW waterlichaam Polder Bloemendaal verbeteren. Door de afwezigheid van een gevarieerde begroeiing van water en oevers is er weinig geschikt leefgebied voor kleine diertjes en vissen. Daarom wil Rijnland in deze polder natuurvriendelijke oevers aanleggen.

Ligging

De vaarten in de polder Bloemendaal liggen in het zuidoosten van Rijnland, ten noorden van Gouda. Het waterlichaam ligt in een polder, die ongeveer 480 hectare groot is. De polder bestaat voor een groot deel uit water en daarnaast uit weilanden voor agrarisch gebruik. Een deel van de polder is natuur. De polder Bloemendaal is landelijk aangewezen als ‘belangrijk weidevogelgebied’ en is voor dit deel in eigendom van Staatsbosbeheer.

Alle hoofvaarten zijn als KRW waterlichaam begrenst. Het peilgebied waar de polder Bloemendaal in ligt is als zoekgebied aangewezen. Zie hieronder de uitleg.

Zoekgebieden

De hoofdvaarten in deze polder hebben een functie in de aan- en afvoer van water waardoor er geen of minder ruimte is om inrichtingsmaatregelen te treffen die de waterkwaliteit verbeteren. In de kleinere wateren eromheen, zoals de sloten naast de hoofdvaarten is vaak meer ruimte beschikbaar om maatregelen te nemen zoals natuurvriendelijke oevers. Rijnland wijst daarom “zoekgebieden” aan. Dit zijn de sloten en vaarten in het gebied om de hoofdwatergang heen. De kleine wateren staan in open verbinding en zijn niet gescheiden door stuwen of dammen. Een zoekgebied heeft geen officiële status, maar wel invloed op de rivier. Het zoekgebied draagt op die wijze bij aan de kwaliteitsdoelen voor de hoofdvaarten, oftewel het KRW waterlichaam.

Wat gaan we doen?

De vaarten van polder Bloemendaal zijn voor een deel voorzien van hoge houten beschoeiingen. De oevers zijn overwegend steil. Een klein gedeelte van het waterlichaam heeft natuurvriendelijke oevers. Een brede ondiepe zone ontbreekt langs de hoofdvaarten. Uit waarnemingen blijkt dat er slechts een smalle strook aan planten groeit langs de vaarten. Door de afwezigheid van een gevarieerde begroeiing is er weinig geschikt leefgebied voor kleine diertjes en vissen. Daarom gaat Rijnland in samenwerking met Staatsbosbeheer in deze polder natuurvriendelijke oevers aanleggen.

Europese afspraken

In Europees verband zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW) en gelden voor alle lidstaten: uiterlijk in 2027 moet de waterkwaliteit voldoen aan de vastgestelde ‘goede toestand’. Als waterschap Rijnland is verantwoordelijk voor het bereiken van deze doelen. Polder Bloemendaal is een van de veertig KRW-waterlichamen in het gebied van Rijnland. Waterlichamen is de benaming voor plassen en kleine binnenwateren zoals meertjes en vennen.

Meer informatie?

Heb je vragen over de waterkwaliteit of de werkzaamheden van Rijnland in polder Bloemendaal? Neem dan contact met ons op.

Contact

Klant Contact Team

E-mailadres
krw@rijnland.net
Telefoonnummer
071-3063535