Watergebiedsplan Polder De Noordplas te Benthuizen

Het klimaat verandert, en sneller dan we denken. Er valt meer regen in kortere tijd waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Daarnaast zijn er ook langere droge periodes. Rijnland onderzoekt daarom alle polders en neemt maatregelen die nodig zijn om nu en in de toekomst droge voeten te behouden, en de waterkwaliteit te verbeteren. Rijnland noemt dit watergebiedsplannen.

Ook het watersysteem in Polder De Noordplas tussen Zoetermeer en Boskoop heeft Rijnland kritisch bekeken. Hieruit zijn twee losse peilbesluiten naar voren gekomen, met bijbehorende maatregelenpakketten voor Polder De Noordplas en het Bentwoud.

Gebiedsomschrijving

Polder De Noordplas

Polder De Noordplas ligt tussen Zoetermeer en Boskoop. De polder ligt ongeveer 5 meter onder zeeniveau en bestaat voor een groot deel uit agrarisch gebied. Door de lage ligging kent het gebied verschillende uitdagingen in het waterbeheer. Zo staat het grondwater onder druk en komt er veel zout water uit de ondergrond naar boven. Boeren willen graag gewassen beregenen, maar door het zoute water is dat niet overal mogelijk. Ook bestaat het risico dat door de hoge druk van het grondwater de bodem plaatselijk opbarst en er meer ‘zoute kwel’ naar boven komt. Verder is in de polder een relatief klein wateroppervlak aanwezig, waardoor extra water tijdens flinke regenbuien minder goed opgevangen kan worden. Bij hevige neerslag is er daardoor kans op wateroverlast.

Bentwoud

In het zuidoosten van Polder De Noordplas ligt het natuur- en recreatiegebied Bentwoud. De maatregelen die in dit gebied nodig zijn, worden in een apart peilbesluit vastgelegd. Het watersysteem van Bentwoud wordt aangepakt omdat het gebied een andere functie heeft gekregen: van landbouw naar natuur- en recreatiegebied. Rijnland voert voor het hele gebied onderzoek uit naar een watersysteem dat voorsorteert op toekomstige ontwikkelingen. Denk daarbij aan de gevolgen van klimaatverandering: droge zomers, natte winters, wateroverlast of juist watertekort. Samen met bewoners en ondernemers in het gebied is gekeken naar oplossingen voor mogelijke problemen.

Oriёntatiekaart

Kaart Polder De Noordplas te Benthuizen

Peilbesluiten

Peilbesluit Polder De Noordplas

In de afgelopen periode zijn de werkzaamheden voor het peilbesluit van Polder De Noordplas nagenoeg afgerond.  De vastgestelde peilen worden gehanteerd.

Peilbesluit Bentwoud

In de zomer van 2018 lag er een ontwerp-peilbesluit ter inzage. Ingediende zienswijzen op het ontwerp-peilbesluit zijn afgehandeld. Op 13 februari 2019 heeft de commissie Voldoende Water besloten het peilbesluit ter besluitvorming aan te bieden aan het Algemeen Bestuur (VV) van Rijnland. Vooruitlopend op het vaststellen van het peilbesluit is gestart met het ontwerp. De maatregelen worden op tekening uitgewerkt en met betrokken partijen vindt afstemming plaats over het ontwerp. Ook wordt onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld bodemkwaliteit, archeologie, en flora en fauna.

Op 13 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur het peilbesluit voor het Bentwoud vastgesteld. Onder ‘documenten’ vindt u het definitieve peilbesluit en de daarbij behorende stukken.

Na afronding van het ontwerp worden de werkzaamheden aanbesteed, waarna kan worden overgegaan naar de uitvoeringsfase van het Watergebiedsplan.

Voortgang

Dit project bevindt zich in aan de start van de uitvoeringsfase van de Watergebiedsplannen van Rijnland.

Stappen Watergebiedsplan Rijnland

Gerealiseerde maatregelen

In een aantal peilvakken van Polder De Noordplas is het peil verhoogd. Een peilvak is een geografisch afgebakend gebied waarbinnen hetzelfde waterpeil wordt gehanteerd. Het verhogen van het peil in een aantal peilvakken is vastgelegd in het peilbesluit Polder De Noordplas. Het verhogen van het waterpeil zorgt voor meer tegendruk op het grondwater. Daardoor zal de aanvoer van zout water uit de bodem (zoute kwel) en ook het risico van opbarsting afnemen. Om de peilverhoging mogelijk te maken is een nieuwe infrastructuur van waterwerken aangelegd. In 2017 was het watersysteem klaar voor de peilverhoging en is een start gemaakt door in de betreffende peilvakken terug te gaan van ‘winterpeil’ naar ‘zomerpeil’. In sommige peilvakken is daarmee de definitieve peilverhoging al bereikt. Onder ‘documenten’ vindt u een kaart met daarop de peilstijging per peilvak.

Subsidie

De provincie Zuid-Holland heeft in haar rol als beheersautoriteit Europese subsidie verstrekt voor het project “Aanleg natuurvriendelijke oevers en waterberging Polder De Noordplas” in het kader van het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3-subsidie). De Europese subsidie komt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Meer informatie over het ELFPO

ELFPO

Meer informatie

Als u meer vragen over dit watergebiedsplan heeft, dan kunt u telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Team via 071-306 3535, of per e-mail naar noordplas@rijnland.net.