Polder het Noordveen

Watergebiedsplan Polder het Noordveen te Nieuwe Wetering

Het klimaat verandert, en sneller dan we denken. Er valt meer regen in kortere tijd waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Daarnaast zijn er ook langere droge periodes. Rijnland onderzoekt daarom alle polders en neemt maatregelen die nodig zijn om nu en in de toekomst droge voeten te behouden, en de waterkwaliteit te verbeteren. Rijnland noemt dit watergebiedsplannen.

Gebiedsbeschrijving

Polder het Noordveen ligt in de gemeente Kaag en Braassem en heeft een oppervlakte van ongeveer 29 ha. Een gedeelte van het dorp Nieuwe Wetering maakt deel uit van de polder. De polder bestaat verder voor een groot gedeelte uit grasland dat voornamelijk gebruikt wordt als weidegrond. Verder bevinden zich enkele glastuinbouwbedrijven en de afvalwaterzuiveringsinstallatie Nieuwe Wetering in het gebied. Polder het Noordveen wordt begrensd door de Ringvaart van de Haarlemmermeer, de Veender en Lijkerpolder buiten de bedijking en westelijk door het natuurgebied ‘Hanepoel’.

Oriëntatiekaart

Kaart Polder het Noordveen te Nieuwe Wetering

Voort­gang

Het watergebiedsplan voor deze polder is in 2021 afgerond. In de voorgaande periode heeft het projectteam en een combinatie van externe adviesbureaus in samenspraak met de omgeving mogelijke knelpunten in deze polder onderzocht. Op basis hiervan is vastgesteld dat het watersysteem voldoet aan de geldende normen. Verder is vastgesteld dat het geldende zomer- en winterpeil past bij het huidige landgebruik en daarom ongewijzigd blijft. Op de interactieve kaart onder ‘Peilbesluiten met peilafwijkingen’ vindt u een overzicht van de geldende waterpeilen.

Om de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren zijn een aantal maatregelen, zoals bv. het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het realiseren van lokaal voldoende diep water, nader onderzocht. Door een groot risico op het opbarsten van de bodem bij graafwerkzaamheden i.c.m. een beperkt potentieel effect op de waterkwaliteit is van deze maatregelen afgezien.

Meer informatie

Neem contact op met het klantcontactteam van Rijnland via 071-306 3535 of email: klantcontactteam@rijnland.net. Voor meer informatie over watergebiedsplannen, zie www.rijnland.net/watergebiedsplannen.