Polder het Noordveen te Nieuwe Wetering

Het klimaat verandert, en sneller dan we denken. Er valt meer regen in kortere tijd waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Daarnaast zijn er ook langere droge periodes. Rijnland onderzoekt daarom alle polders en neemt maatregelen die nodig zijn om nu en in de toekomst droge voeten te behouden, en de waterkwaliteit te verbeteren. Rijnland noemt dit watergebiedsplannen.

Gebiedsbeschrijving

Polder Het Noordveen ligt in de gemeente Kaag en Braassem en heeft een oppervlakte van ongeveer 29 ha. Een gedeelte van het dorp Nieuwe Wetering maakt deel uit van de polder. De polder bestaat verder voor een groot gedeelte uit grasland dat voornamelijk gebruikt wordt als weidegrond. Verder bevinden zich enkele glastuinbouwbedrijven en de afvalwaterzuiveringsinstallatie Nieuwe Wetering in het gebied. Polder het Noordveen wordt begrensd door de Ringvaart van de Haarlemmermeer, de Veender en Lijkerpolder buiten de bedijking en westelijk door het natuurgebied ‘Hanepoel’. 

Oriëntatiekaart

Kaart Polder het Noordveen te Nieuwe Wetering

Laatste nieuws 

Maandagavond, 8 april jl. heeft er een inloopbijeenkomst plaatsgevonden op de manege van Hoogenboom Ruitersport te Nieuwe Wetering. Het doel was bewoners en grondeigenaren van de polder het Noordveen te informeren over voorgenomen maatregelen vanuit het watergebiedsplan. In de gesprekken zijn de voorgestelde maatregelen toegelicht, hoe deze tot stand zijn gekomen en wat nu de vervolgstappen zijn. Uit de gesprekken kwamen naast een aantal aandachtspunten verder geen bezwaren op de voorgestelde maatregelen naar voren.

Voortgang

Dit project bevindt zich aan het einde van Fase 1 van de Watergebiedsplannen van Rijnland.

In de afgelopen periode heeft het projectteam en een combinatie van externe adviesbureaus gewerkt aan een pakket van varianten en maatregelen voor waterkwantiteit en –kwaliteit voor polder Het Noordveen. Dit als vervolg op de knelpuntenanalyse van het watersysteem. In de uitgewerkte voorkeursvariant zijn geen maatregelen nodig om wateroverlast te voorkomen of aan- en afvoer in de hoofdwatergangen te verbeteren. Verder is het voorstel om het huidige zomer- en winterpeil te handhaven.

Om de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren willen we echter wel maatregelen gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld door het realiseren van lokaal voldoende diep water voor het leefklimaat van vissen. Ook is het mogelijk om rondom het terrein van de awzi Nieuwe Wetering en andere percelen in eigendom van Rijnland natuurvriendelijke oevers te realiseren. De gesprekken tijdens de inloopbijeenkomst vormen een belangrijke basis voor het verder uitwerken van deze maatregelen.

Stappen Waterplannen Rijnland

Subsidie

De provincie Zuid-Holland heeft in haar rol als beheersautoriteit Europese subsidie verstrekt voor het project “Terugdringen wateroverlast en verbeteren waterkwaliteit polders Benoorden en Bezuiden Wijde Aa” in het kader van het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3-subsidie). De Europese subsidie komt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Meer informatie over het ELFPO 

ELFPO

Meer informatie

Heeft u vragen over dit watergebiedsplan? Stuur dan een email naar wgpmidden@rijnland.net o.v.v. WGP Noordveen of bel met ons Klant Contact Team op 071-306 3535.