MT polder

Watergebiedsplan Polder Middelburg en Tempelpolder

Dat het klimaat verandert valt misschien niet direct op, want het gaat heel geleidelijk. Toch gaan de veranderingen sneller dan verwacht. Er valt meer regen in kortere tijd waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Daarnaast zijn er ook langere droge periodes. Rijnland onderzoekt daarom alle polders en neemt maatregelen die nodig zijn om nu en in de toekomst te zorgen voor voldoende water, droge voeten en een verbeterde waterkwaliteit. Rijnland noemt dit watergebiedsplannen.

Aandachtspunten

In de eerste fase van het watergebiedsplan hebben wij het watersysteem van de polder onderzocht op mogelijke knelpunten wat betreft waterkwantiteit en waterkwaliteit. Daaruit bleek dat het watergebiedsplan van de Polder Middelburg en Tempelpolder (MT-polder) alleen betrekking hoefde te hebben op de hoogte van het waterpeil en de waterkwaliteit in de polder. Met het oog op het opbarstrisico besteden we op verzoek ook aandacht aan wat voor perceeleigenaren wel en niet mogelijk is qua aanpassingen in het watersysteem. Denk hierbij aan het graven van compensatiewater bij het verharden van een perceel, of het dempen van een sloot.

Peilbesluit

Op 6 juli is het ontwerp-peilbesluit voor de MT-polder vastgesteld. In het ontwerp-peilbesluit stelden we voor om voor het hoofdpeilvak te kiezen voor een jaarrond vast peil dat gelijk is aan het huidige zomerpeil. Dit betekent dat het waterpeil in de winter 2 cm hoger wordt dan het nu is. Het waterpeil in de watergang tussen de gemalen Tempel en Middelburg wordt 2 cm verhoogd. Tenslotte worden acht peilafwijkingen langs de Wijkdijk, Wonnepad en Reewal geformaliseerd tot vijf peilvakken. De peilen in die peilvakken veranderen niet.

Op het ontwerp-peilbesluit is één zienswijze ingediend. Deze had betrekking op het peilvoorstel voor het hoofdpeilvak. Deze zienswijze gaf ons geen aanleiding om het peilvoorstel aan te passen, maar wel om een en ander te verduidelijken of aanscherpen. De aangescherpte peilafweging voor alle peilvakken kunt u lezen in de Toelichting op het peilbesluit die u onderaan deze pagina kunt downloaden.

De Verenigde Vergadering besluit in de vergadering van 2 februari 2022 over de vaststelling van het peilbesluit. Daaraan voorafgaand behandelt de commissie Voldoende Water en Waterkwaliteit het in de vergadering van 19 januari 2022. De agenda en stukken van deze vergaderingen zijn te vinden op deze pagina.

Natuurvriendelijke oevers

De gebrekkige waterkwaliteit in de polder is voor het grootste deel direct te wijten aan het feit dat dit een diepgelegen veenpolder is. Daarom zijn de mogelijkheden om de waterkwaliteit te verbeteren zeer beperkt. Alleen de aanleg van natuurvriendelijke oevers is een optie. Daardoor kan de hoeveelheid waterplanten vergroot worden en daardoor de hoeveelheid waterleven. Zes grondeigenaren hebben gereageerd op onze oproep of zij ruimte zouden hebben voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Van de aangedragen locaties is een deel afgevallen, omdat bleek dat het opbarstrisico te groot is of de breedte en/of diepte van de watergang niet toereikend is. Met vier eigenaren onderzoeken we nu of aanleg op hun locaties werkelijk haalbaar is. Als alles mee zit, leggen we in totaal ruim 2,5 km nieuwe natuurvriendelijke oevers aan.

Mogelijkheden grondverzet i.r.t. opbarstrisico

Het evenwicht tussen de bodemdruk en de grondwaterdruk is fragiel in de MT-polder. Kleine veranderingen in het grondgewicht (vergravingen) kunnen leiden tot nieuwe opbarsting en wellen. Bij ontwikkelingen in de polder en in de directe omgeving is het daarom noodzakelijk om goed te kijken naar de gevolgen voor het opbarstrisico. In de Toelichting ontwerp-peilbesluit geven we op een kaart aan waar de kans groter of kleiner is dat ontgraving mogelijk is. Er is echter altijd nog lokaal onderzoek nodig om dat zeker te weten.

Gebiedsomschrijving

De Polder Middelburg en Tempelpolder is een laaggelegen droogmakerij midden in het veenweidegebied in het Groene Hart en ligt ongeveer drie meter lager dan de omgeving. Het landgebruik in de polder bestaat vooral uit melkveehouderij en sierteelt.

In de MT-polder daalt de bodem door veenafbraak. Tot op heden is het waterpeil daar steeds op aangepast. Het hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk hebben in 2018 gezamenlijk onderzocht of het waterpeil daar nog op kan worden aangepast en of de bodemdaling reden is tot functiewijziging in het gebied. Het onderzoek heeft uitgewezen dat het opbarstrisico geen reden is tot peilverhoging of functiewijziging in het gebied (download het rapport van Deltares onderaan deze pagina).

Oriëntatiekaart

Kaart Polder Middelburg en Tempelpolder

Contact

Heeft u ideeën of vragen over het watergebiedsplan voor de Polder Middelburg en Tempelpolder? Neem dan contact op met het Klant Contact Team van Rijnland via telefoonnummer 071 - 306 3535 of geef uw idee of vraag door via wgpreeuwijk@rijnland.net o.v.v. MT-polder. 

Wilt u op de hoogte worden gehouden over het watergebiedsplan? Geef dan uw e-mailadres door via wgpreeuwijk@rijnland.net.