Polder Nieuwkoop in Nieuwkoop-Alphen aan den Rijn

Polder Nieuwkoop in Nieuwkoop/Alphen aan den Rijn

Rijnland werkt continu aan haar dijken. De dijken moeten veilig zijn, zodat u droge voeten houdt. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle dijken onderzoeken en zo nodig verbeteren. Ook de dijken van polder Nieuwkoop zijn onderzocht. Ze voldoen niet overal aan de norm en moeten worden verbeterd.

Ligging

Polder Nieuwkoop ligt in de gemeente Nieuwkoop, en Alphen aan den Rijn, tussen de Nieuwkoopse Plassen en Nieuwveen. De dijk (Hogedijk) die we moeten verbeteren ligt aan de westkant van de polder en loopt van de zuidelijke Hogedijk in Aarlanderveen tot aan de Zevenhovenseweg bij Korteraar in het noorden.

kaart.jpeg

Wat gaat we doen bij de Hogedijk?

We gaan de Hogedijk verbeteren door grond aan te brengen op het talud. Ook vernieuwen we de oeverbescherming langs de Ringvaart. Vier lage delen van de Hogedijk worden na het aanbrengen van de grond opgehoogd en opnieuw geasfalteerd.

De ontwerpen over de dijkverbetering zijn besproken met de perceeleigenaren en betrokken partijen. De inzagetermijn voor het definitief-projectplan is begin januari afgerond. Het definitieve projectplan en de bijbehorende ontwerptekeningen vindt u aan de rechterzijde van deze pagina. In het plan staat omschreven wat de werkzaamheden zijn  aan de Hogedijk.

Voorbereiding werkzaamheden

De aanbesteding voor de uitvoering van de werkzaamheden is afgerond. De aannemer is begin augustus van start gegaan met de werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden in verschillende perioden uitgevoerd (in verschillende kadevakken met rusttijden van de klei) en duren in totaal tot in de herfst van 2021.

Meer informatie

Heeft u vragen over de dijkverbetering in de polder Nieuwkoop? Dan kunt u mailen naar dijkverbetering@rijnland.net onder vermelding van: werkzaamheden Polder Nieuwkoop. Ook kunt u bellen met het Klant Contact Team van Rijnland, tel. 071 – 3063535.