Polder Oudendijk te gem. Kaag & Braassem

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Als hoogheemraadschap hebben we verschillende wettelijke taken en opgaven op het gebied van waterkwantiteit en waterkwaliteit. Tevens is één van onze opgaven het vaststellen en herzien van peilbesluiten.

Waterkwantiteit

Gaat het om de kwantiteit van water (de hoeveelheid), dan blijkt uit onderzoek dat de wateroverlast voor oppervlaktewater in Polder Oudendijk binnen de normen blijft. Ervaren wateroverlast, veroorzaakt door het riool en/of grondwater is de verantwoordelijkheid van de gemeente Kaag en Braassem. Rijnland en de gemeente Kaag en Braassem werken hierin wel samen om de wateroverlast tegen te gaan.

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit is niet op orde. Met name door de aanwezigheid van een te grote hoeveelheid voedingsstoffen, samenhangend met het agrarisch landgebruik en de grondsoort, brakke kwel, veel inlaat van boezemwater en een dikke baggerlaag. Kijken we naar de inrichting en het gebruik van de
gronden in de polder, dan is daar niet makkelijk een andere oplossing voor te vinden. Bovendien moeten we er rekening mee houden dat polder Oudendijk diepgelegen is, dicht op het grondwater. Dus als we extra maatregelen treffen, dan bestaat het risico van ‘opbarsten’ van de grond. Daardoor zouden er nieuwe wellen kunnen ontstaan; poelen van zout water. Dat willen we zien te voorkomen.

Op het gebied van het verbeteren van de waterkwaliteit in polder Oudendijk gaan we in 2021 met u “in gesprek”.  In tijden van Corona zal dit zijn via nieuwsbrieven, filmpjes etc.

Peilbesluit

Bij het vaststellen en herzien van peilbesluiten wordt de hoogte, de waterstand, van het oppervlaktewater vastgesteld en dat niveau zo goed mogelijk nagestreefd. Wij stemmen de peilbesluiten af op de omgeving en op de actuele situatie in de polder. Het ziet ernaar uit dat het nieuwe peilbesluit van Polder Oudendijk begin 2022 klaar is.

Het ontwerp-peilbesluit zal naar verwachting eind maart 2021 via de website van Rijnland bekend worden gemaakt. Gedurende een periode van 6 weken kunt u uw zienswijze indienen. Graag verwijzen we hierbij naar deze link.  

Gebiedsbeschrijving
Polder Oudendijk is een droogmakerij met een oppervlakte van 383 ha, gelegen in de gemeente Kaag en Braassem. Aan de noordkant wordt de polder begrensd door de boezemwateren van de Wijde Aa, aan de oostkant door de Woudwetering/Heimanswetering en aan de westkant door de Ofwegener Watering. De zuidgrens van de polder valt samen met de gemeentegrens. Aan de zuidzijde van de polder liggen de Bruimadeschepolder en de Vrouwgeestpolder. Polder Oudendijk bevat 3 peilvakken.

Oriëntatiekaart

Kaart Polder Oudendijk te gem. Kaag & Braassem

Voortgang

Dit project bevindt zich in Fase 1 van de Watergebiedsplannen van Rijnland.

Stappen Waterplannen Rijnland

Meer informatie
Heeft u vragen over de  dit watergebiedsplan? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535 of per mail WGPAlgemeen@rijnland.net