Polders Hillegom

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsomschrijving

De drie polders liggen direct ten westen van de Ringvaart in en rond Hillegom. Van zuid naar noord zijn dit:
1. Elsbroekerpolder
2. Venniperpolder
3. Vosse- en Weerlanerpolder. De Vosse- en Weerlanerpolder zijn momenteel met een sifon aan elkaar verbonden en worden dan ook vaak als één polder gezien en benoemd.

De drie polders liggen op de overgang van de duinrand naar de Haarlemmermeerpolder. De boezemkade langs de Ringvaart is dan ook één van de harde grenzen van de verschillende polders. Aan de noordwestzijde vormt de N208 een groot deel van de begrenzing. De polders worden onderling veelal gescheiden door doorsnijdende en doodlopende boezemtakken. Hillegom ligt deels op een oude strandwal, met daar omheen zandrijke bodems. In de Elsbroekerpolder en Weerlanerpolder zijn ook venige bodems aanwezig, die deels extensief in gebruik zijn als agrarisch grasland met natuurwaarden of als recreatie- en natuurgebied. Alle vier de polders hebben echter ook een sterk stedelijk karakter. Aan de oostkant wordt de polder begrensd door de Ringvaart en aan de westzijde grotendeels door de N208. Onderling zijn de polders gescheiden door ‘inprikkende’ en doodlopende boezemtakken. Dat is voor de Elsbroekerpolder de Hillegommerbeek aan de Noordzijde en Kanaal Veenenburg-Elsbroek aan de zuidzijde. De Vossevaart scheidt de Vossepolder van de Weerlanerpolder. 

De polders hebben samen een oppervlak van 413 hectare. De Elsbroekerpolder is het grootst: 158 ha, de Vossepolder het kleinst: krap 50 hectare. De Venniperpolder en de Weerlanerpolder zijn met ongeveer 100 hectare beiden even groot.

Oriëntatiekaart

Kaart Polders Hillegom

Informatie

Aan de onderzijde van deze pagina kunt u de volgende documenten downloaden:
- Ontwerp peilbesluit
- Toelichting Ontwerp peilbesluit
- Maatregelenkaart
- Proces Watergebiedsplannen van Rijnland

Voortgang

Dit project bevindt zich nu in het bestuurlijke traject van de Watergebiedsplannen van Rijnland

Stappen Watergebiedsplan Rijnland

Subsidie

De provincie Zuid-Holland heeft in haar rol als beheersautoriteit Europese subsidie verstrekt voor het project “Duurzame optimalisatie van het watersysteem in de Vosse- en Weerlanerpolder” in het kader van het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3-subsidie). De Europese subsidie komt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Meer informatie over het ELFPO

ELFPO

Meer informatie

Heeft u vragen over de  dit watergebiedsplan? Neem dan contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535 of per mail wgpkust@rijnland.net.