Watergebiedsplan Polders Reeuwijk West en Bloemendaal

Dat het klimaat verandert valt misschien niet direct op, want het gaat heel geleidelijk. Toch gaan de veranderingen sneller dan verwacht. Er valt meer regen in kortere tijd waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Daarnaast zijn er ook langere droge periodes. Rijnland onderzoekt daarom alle polders en neemt maatregelen die nodig zijn om nu en in de toekomst te zorgen voor voldoende water, droge voeten en een verbeterde waterkwaliteit. Rijnland noemt dit watergebiedsplannen.

Het uitgangspunt voor het watergebiedsplan Reeuwijk West en Polder Bloemendaal is bestaande knelpunten zo veel mogelijk op te lossen en het watersysteem zo in te richten dat het huidige (agrarische) gebruik ook in de toekomst mogelijk blijft. 

Het watergebiedsplan voor Reeuwijk West en Bloemendaal (landelijk gebied) is op 21 november 2018 door het bestuur van Rijnland vastgesteld (zie Downloads). Daarna is gestart met de voorbereiding van de uitvoering van onderstaande maatregelen aan het watersysteem.

Maatregelen

Nieuw peil hoofdpeilvak

Het waterpeil voor het hoofdpeilvak van de polder Reeuwijk-West is aangepast met een peilverlaging van 3 cm. Hiermee is het peil aangepast aan de opgetreden bodemdaling in de polder. Het peil in de vakbemaling Oud-Reeuwijk is niet veranderd.

Opheffen proefvak krabbenscheer

Het proefvak tussen de Oud Reeuwijkseweg en de Oud Bodegraafseweg, waar een krabbenscheerproef is uitgevoerd, heeft tijdelijk een eigen waterpeil gehad. De krabbenscheerproef is voltooid en dit stukje polder gaat weer onderdeel uitmaken van het hoofdpeilvak, met bemaling door het poldergemaal. Om dit te bewerkstelligen worden in overleg met de perceeleigenaren dammen (die de peilscheiding vormden) weggehaald of voorzien van een duiker. De uitvoering hiervan staat gepland in het najaar van 2021.

Onderbemalingen

De vergunningen van alle onderbemalingen in Reeuwijk West moeten worden vernieuwd. De eigenaren van de onderbemalingen hoeven zelf geen actie te ondernemen. Ze worden door Rijnland geïnformeerd over de procedure voor een nieuwe vergunning nadat het proefvak voor krabbenscheer is opgeheven.

Verbeteren waterafvoer

Rijnland beschikt graag over een robuuster watersysteem, waarmee in tijden van calamiteit (bijvoorbeeld hevige regenval) wateroverlast tot een minimum kan worden beperkt. Daarom is besloten om het watersysteem van Polder Reeuwijk West – ter hoogte van de Baarsjeskade – te verbinden met Polder Bloemendaal (landelijk gebied). Hiermee ontstaat een nieuwe waterverbinding die in geval van nood tijdelijk kan worden ingezet voor de afvoer van overtollig water. Hiervoor wordt in het voorjaar van 2021 een open verbinding gerealiseerd door de Baarsjeskade met een fietsbrug op gelijke hoogte van de weg en een automatische stuw. Deze waterverbinding wordt voor de zomer van 2021 opgeleverd en zal alleen in geval van nood door Rijnland worden ingezet. 

Voor Polder Bloemendaal worden weer aparte maatregelen genomen, want het is niet de bedoeling dat deze polder door tijdelijke noodafvoer via de nieuwe verbinding problemen ervaart. Rijnland heeft in Polder Bloemendaal gezocht naar mogelijkheden voor de inpassing van ruimte voor noodafvoer vanuit polder Reeuwijk West. Daarbij kwam naar voren dat een optimalisatie van de waterafvoer naar gemaal Bloemendaal nodig is. De watergangen en kunstwerken in polder Bloemendaal voldoen aan de normen voor opstuwing. Toch zien we dat bij hevige regenbuien het peil langer hoog blijft staan. Dit in combinatie met een kleine drooglegging, kan zorgen voor wateroverlast. 

Om dit te beperken wordt een van de doorgangen in de Winterdijk verruimd. Dit doet Rijnland in samenwerking met de gemeente Waddinxveen. De doorgang onder de brug wordt verruimd, zodat het water gemakkelijker richting het gemaal kan stromen. Vervolgens wordt gelijk de bestaande brug vernieuwd in opdracht van de gemeente.

Oriëntatiekaart

Kaart Polders Reeuwijk West en Bloemendaal te Reeuwijk

Voortgang

Dit project bevindt zich aan het eind van de ontwerpfase van de Watergebiedsplannen van Rijnland.

Stappen Watergebiedsplannen Rijnland

Meer informatie

Heeft u vragen over het watergebiedsplan Reeuwijk West en Polder Bloemendaal? Neem dan telefonisch contact op met het Klant Contact Team via 071 306 35 35, of stuur een e-mail naar wgpreeuwijk@rijnland.net.