Een natuurlijk waterpeil in de Reeuwijkse Plassen

21 juni 2018 - De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd om de waterkwaliteit in de Reeuwijkse Plassen te verbeteren. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft samen met partners diverse maatregelen genomen. Dat was nodig want de kwaliteit van het water en de natuur in en rond de plassen zijn de afgelopen eeuw erg verslechterd.

Het water is troebel geworden en daardoor zijn er nog maar weinig waterplanten. In de zomer is er vaak overlast door blauwalgen, waardoor er regelmatig niet gezwommen kan worden. Het lijkt er steeds meer op dat de investeringen inmiddels hun vruchten beginnen af te werpen.

Algengroei

De belangrijkste oorzaak van het troebele water zijn algen. De genomen maatregelen zorgen dat er minder voedingsstoffen voor algen in het water komen. Zo is het plassengebied inmiddels losgekoppeld van omliggende gebieden, waardoor de toestroom van voedselrijk water nog maar beperkt is. Algen nemen dan in aantal af. Minder algen in het water betekent helderder water. Met helderder water kan zonlicht tot de bodem doordringen, waardoor waterplanten de kans krijgen om te kiemen.

Een natuurlijker waterpeil

Om de plassen in droge periodes op peil te houden wordt water afkomstig uit de Gouwe, via de stadsboezem van Gouda, ingelaten in de Breevaart. Om ook deze toevoer tot een minimum te kunnen beperken wordt binnenkort een natuurlijker waterpeil ingesteld: tijdens zomerperiodes mag het waterpeil van de plassen (en in Reeuwijk-Brug) binnen een (beperkte) marge tussen een boven-en een ondergrens variëren. In droge perioden hoeft daardoor minder voedselrijk water ingelaten te worden en bij neerslag hoeft schoon regenwater niet direct weggepompt te worden.

Effect op grondwater

Dit betekent dus wel dat de waterstanden in de zomer soms voor langere tijd wat hoger of lager kunnen staan dan nu. Rijnland verwacht niet dat dit noemenswaardige invloed heeft op de grondwaterstanden. Er is de afgelopen jaren met een groep bewoners rondom de plassen onderzoek verricht naar het effect van de waterstand van de plassen op het grondwater. Dit effect blijkt maar heel beperkt te zijn.  Desondanks heeft een aantal bewoners nog wel zorgen. Er is vooral vrees voor lagere grondwaterstanden bij aanhoudende droogte en de gevolgen hiervan op funderingen.

Monitoring

Bij vaststelling van het peilbesluit in september vorig jaar is daarom afgesproken om de nieuwe situatie voor twee zomerperiodes nauwlettend te blijven volgen. Dit doet Rijnland samen met de gemeente en eigenarenverenigingen Sluipwijkse Plassen, VWR en ‘s Gravenkoop. In het najaar van 2019 vindt een evaluatie plaats. Op een interactieve kaart kunnen alle metingen van grond- en oppervlaktewater worden gevolgd. Deze kaart staat op de website van Rijnland (www.rijnland.net/reeuwijkseplassen).

Uw hulp is welkom!

Naast automatische metingen van het waterpeil staan op veel plaatsen peilschalen. Rijnland beschikt over een app voor smartphones waarmee de waterstand van peilschalen kan worden afgelezen en kan worden verstuurd naar Rijnland. Deze gegevens worden in de evaluatie meegenomen. Hoe meer gegevens verzameld worden, hoe beter. Ook u kunt meehelpen! Heeft u interesse? Stuur dan een mail naar: wgpzz@rijnland.net.