Brug bij Sloene

Informatie peilwijziging Sloene en Klein Vogelenzang

Om de overlast van drijflagen terug te brengen, neemt Rijnland een aantal maatregelen. Dit heeft gevolgen voor het waterpeil en is niet in lijn met het huidige peilbesluit. Daarom moet het peilbesluit gedeeltelijk worden herzien.

Gezien de ervaren overlast willen we de maatregelen liefst zo snel mogelijk doorvoeren. Hiervoor vragen we toestemming aan omwonenden en/of gebruikers. Zodat Rijnland, vooruitlopend op de formele wijziging, alvast kan werken met de nieuwe peilen.

Hieronder vindt u vragen en antwoorden over dit onderwerp. Onderaan de pagina zijn enkele documenten te vinden die gerelateerd zijn aan dit onderwerp.

Vragen en antwoorden

Gaat het om een ingrijpende peilwijziging?

Nee. Het huidige vastgestelde peil is -2,24 NAP. In de nieuwe situatie mag het peil fluctueren tussen -2,21 en -2,29 NAP, dit is 3 centimeter boven en 5 centimeter onder het huidige vastgestelde peil.

afbeelding bovengrens en ondergrens peilwijziging sloene

Ook in de huidige situatie fluctueert het peil in Sloene en Klein Vogelenzang al. Rijnland mag werken met beheermarges van 5 cm boven en onder het vastgestelde peil van -2,24 m NAP. Deze marges hebben we in het verleden ook benut, omdat we, om de resultaten van de beide proeven goed te kunnen monitoren, zo min mogelijk gebiedsvreemd water wilden inlaten.

Uit de peilgegevens blijkt verder dat het peil in Sloene en Klein Vogelenzang al grotendeels meebeweegt met het peil in de rest van het plassengebied, vermoedelijk omdat de in het gebied aanwezige peilscheidingen (scheidingen tussen peilgebieden zoals de Oudendijk, Zoetendijk) niet geheel waterdicht zijn. In de praktijk zal er dus weinig veranderen.

Is er onderzoek gedaan naar de gevolgen voor grondwaterstanden?

Ja. Voor en na de invoering van het flexibel peil in de rest van het plassengebied is er onderzoek gedaan. Uit het bureauonderzoek is gebleken dat er geen gevolgen te verwachten waren op de grondwaterstanden. Daarnaast is ook in de praktijk gemeten welke effecten er zijn opgetreden na de invoering van het flexibel peil. Uit deze monitoring is gebleken dat deze effecten er niet zijn. De verklaring hiervoor is dat de fluctuatie van grondwaterstanden in dit veengebied voornamelijk wordt veroorzaakt door neerslag en verdamping. Meer informatie hierover vindt u vanaf bladzijde 42 in het document “Toelichting Peilbesluit Reeuwijkse Plassen en Twaalfmorgen” en de memo “Evaluatie peilbesluit Reeuwijkse Plassen”. Deze documenten zijn te downloaden in de kolom aan de rechterkant van deze webpagina.

Is de situatie zo nodig terug te draaien?

Ja. Zowel de bootpassage Klein Vogelenzang als de stuw langs de Oudeweg (ter hoogte van de Steupel) zijn automatisch bedienbaar en zijn dus met een druk op de knop weer omhoog te zetten. Buiten het blauwalgenseizoen zullen we dit ook doen om regenwater zoveel als mogelijk vast te houden.
Het enige object dat Rijnland verwijdert is de houten dam bij de Bosmankade. Hierdoor komt er weer een rechtstreekse verbinding tussen Sloene en Klein Vogelenzang. Hiervoor is geen peilbesluitwijziging nodig.

Wanneer wordt de peilwijziging definitief geformaliseerd?

Dat gebeurt als het peilbesluit is gewijzigd. Rijnland bekijkt op dit moment wanneer en op welke manier dit het best kan worden opgepakt. Hierover wordt u geïnformeerd.

Waarom moeten bewoners en gebruikers van de plassen toestemming geven?
Strikt gezien blijft Rijnland met het flexibele peil binnen de beheersmarges van het huidig vastgestelde peil. Tegelijkertijd is er bij de invoering van het flexibel peil in de rest van het plassengebied de nodige discussie geweest over de effecten hiervan, voornamelijk op de grondwaterstanden. Ondanks dat is aangetoond dat deze effecten er niet zijn, vinden we het, gezien de voorgeschiedenis, belangrijk om uw toestemming te vragen. Wij zijn hierbij zo transparant mogelijk door u te wijzen op de beschikbare informatie, zodat u zelf een afweging kunt maken.

Waarom wacht u niet op het formele peilbesluit-traject?

Er wordt al enkele jaren geklaagd over overlast door drijflagen in het zomerseizoen. Meerdere omwonenden en gebruikers hebben de wens uitgesproken dat dit snel wordt opgelost. Als we dit jaar de overlast nog aan de bron willen aanpakken, is dit de enige route.

Wat gebeurt er als er onvoldoende draagvlak is?

Rijnland kan dan nog niet starten met het realiseren van meer doorstroming, omdat we de bootpassage en de stuw langs de Oudeweg nog niet kunnen laten zakken. We zullen dan wachten op de uitkomsten van het formele peilbesluittraject.

Wel zal de dam onder de brug bij de kruising Bosmankade en Zoetendijk al worden verwijderd en de watergang tussen Sloene en Klein Vogelenzang (indien nodig) extra worden geschoond. Mocht er in de zomermaanden blauwalgoverlast optreden, zullen we net als in 2020 ad hoc maatregelen nemen, zoals het wegzuigen van de drijflagen.