spaarnwoude

Spaarnwoude

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval tegen te gaan en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Stand van zaken

In december 2012 is Rijnland gestart met het watergebiedsplan Spaarnwoude. Per polder is gekeken naar de aanpassingen die nodig zijn om te zorgen dat het peil en aan- en afvoer weer goed op orde zijn. Klaar voor de toekomst. Uit dit proces, wat enkele jaren in beslag kan nemen, volgt dan een peilbesluit. Hiermee stelt De Verenigde Vergadering het waterpeil opnieuw vast. 

Het gebied Spaarnwoude  bestaat uit 13 polders (zie overzichtskaart), waarvan een deel al klaar is. Bij een aantal polders is het peilbesluit vastgesteld en ligt er een projectplan voor de uitvoering van de maatregelen. In 2020 worden peilbesluiten en maatregelen van de laatste drie polders vastgesteld: Houtrakpolder, Zuid-Spaarndammerpolder en Velserbroek. 

Voortgang per polder

Het plangebied is ongeveer 2900 hectare groot en omvat de volgende polders:

Orientatiekaart

plangebied-spaarnwoude.gif

Meer informatie?

Voor meer informatie over Watergebiedsplan Spaarnwoude kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (071) 306 35 35 of via info@rijnland.net.