toetsing regionale keringen

Toetsing Regionale Keringen

Binnen het beheergebied van het hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) liggen ruim 1200 km regionale keringen (dijken). Deze dijken beschermen het achterland tegen overstromingen. In het project Toetsing Regionale Keringen (TReK) toetst Rijnland de veiligheid van al deze dijken. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de sterkte van het dijklichaam zelf, maar ook naar het effect van objecten in- en op de dijken.

Het project is gestart in 2017 en wordt in 2023 afgerond. De resultaten van de toetsing worden onder meer gebruikt om de versterkingsopgave van Rijnland voor de toekomst beter in beeld te brengen.

Actueel

Rijnland is momenteel druk bezig met onderzoek naar de samenstelling en sterkte van de dijken. Tot eind 2021 doen we daarvoor in samenwerking met Inpijn Blokpoel Ingenieurs veel grondonderzoeken op locatie. Meestal vindt dit grondonderzoek plaats door middel van handboringen, maar soms is het gebruik van groter materieel nodig zoals een sondeerwagen (zie afbeelding boven), een boorstelling of een minirups (zie afbeelding hieronder).

boorstelling en rups.PNG

De eigenaren van de percelen waar grondonderzoek nodig is, krijgen hierover via de post bericht. Vervolgens maken we op locatie nadere afspraken over de uitvoering. Uiteraard brengen we na afloop van het onderzoek alles weer terug in de oorspronkelijke staat.

Zie de interactieve kaart voor onderzoekslocaties bij u in de buurt.

“Linksboven op de kaart staan drie icoontjes waarmee u kaartlagen aan- of uit kunt zetten en meer informatie krijgt. Rechtsboven is een zoekfunctie waar u uw adres kunt invoeren”.

Waarom een toetsing?

Objecten in- en op dijken kunnen een negatieve invloed hebben op de sterkte. Ook kan door de aanwezigheid van deze objecten het risico op grondwaterstroming door de dijk en het afschuiven van het talud groter worden. Dit geldt voor waterkerende kunstwerken (sluizen, gemalen, molens), waterkerende constructies (o.a. damwanden) en niet-waterkerende objecten (gebouwen, bomen en kabels/leidingen). Daarnaast is ook de samenstelling van de grond en de afmeting van het dijklichaam van invloed op de sterkte.

Door o.a. bodemdaling, klimaatverandering, nieuwe technische inzichten en veranderingen in de fysieke omgeving is het noodzakelijk om de veiligheid van dijken regelmatig opnieuw te toetsen.

Innovatie

In- en op de ruim 1200 km dijken liggen tienduizenden objecten, zoals bomen, huizen, kabels/leidingen, damwanden, sluizen, etc. Om het effect van al deze objecten op de veiligheid van de dijken in beeld te brengen heeft Rijnland in samenwerking met Antea Group een geautomatiseerde toets methode ontwikkeld. Gegevens van luchtfoto’s en databases worden digitaal geanalyseerd en samengevoegd. Vervolgens krijgt elk object geautomatiseerd een veiligheidsoordeel. Alleen voor objecten met een hoog risico is dan nog een veiligheidsoordeel van een specialist noodzakelijk. Dit levert een aanzienlijke tijdsbesparing op. Door gebruik te maken van een gestandaardiseerde toets methode en geactualiseerde databases kan ook een volgende toetsing binnen veel kortere tijd gerealiseerd worden.

Vervolg

Het project omvat verschillende toetssporen. De toetsing van de kunstwerken en de niet-waterkerende objecten is inmiddels afgerond. Rijnland is op dit moment bezig met geotechnisch onderzoek om beter inzicht te krijgen in de ondergrond en samenstelling van de dijklichamen. Met behulp van software is het mogelijk om op basis van deze gegevens de sterkte van de dijken in beeld te brengen. Samen met de bijzondere waterkerende constructies vormt dit het laatste onderdeel van de toetsing.

De resultaten van de verschillende toetssporen moeten tenslotte worden samengevoegd om te komen tot één integraal veiligheidsoordeel per waterkering. De resultaten van de toetsing zullen in 2023 door het bestuur van Rijnland worden vastgesteld. Dit is ook het moment dat de resultaten van de toetsing openbaar ter inzage worden gelegd.

Wat doet Rijnland nog meer op het gebied van waterveiligheid

  • Gegevens van alle dijken worden bijgehouden in de legger.
  • Rijnland ziet erop toe dat de dijken goed worden onderhouden. Jaarlijks worden alle dijken door medewerkers van Rijnland geïnspecteerd.
  • Dijken die niet veilig meer zijn, worden versterkt.
  • Incidenten en dringende problemen worden opgepakt door de calamiteitenorganisatie.
  • Rijnland ontwikkelt beleid om waterkeringen ook in de toekomst veilig te houden.

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Team via 071-3063535.