Plan Veender- en Lijkerpolder Buiten de Bedijking

Het klimaat verandert, en sneller dan we denken. Er valt meer regen in kortere tijd waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Daarnaast zijn er ook langere droge periodes. Rijnland onderzoekt daarom alle polders en neemt maatregelen die nodig zijn om nu en in de toekomst droge voeten te behouden, en de waterkwaliteit te verbeteren. Rijnland noemt dit watergebiedsplannen.

Gebiedsbeschrijving

De Veender en Lijkerpolder Buiten de Bedijking ligt in de gemeente Kaag en Braassem en heeft een oppervlakte van ongeveer 359 hectare. Een groot gedeelte van de bebouwde kom van Roelofarendsveen bevindt zich in deze polder. Daarnaast vindt er hoogwaardige glastuinbouw plaats in de polder. Een gedeelte van de bestaande glastuinbouw maakt plaats voor woningen in onder ander de woningbouwlocatie Braassemerland. In tegenstelling tot de polders in de omgeving is de Veender en Lijkerpolder buiten de bedijking nooit afgegraven voor turfwinning. 

De Veender en Lijkerpolder Buiten de bedijking wordt begrensd door het Braassemermeer, de Veenderpolder en de Drooggemaakte Veender en Lijkerpolder. In het westen staat de polder door middel van een duiker onder de rijksweg A4 in verbinding met een watergang welke uitkomt bij de Moppemolen. Ook dit gebied ten westen van de A4 maakt hiermee onderdeel uit van de polder.

Oriëntatiekaart

Kaart Veender- en Lijkerpolder Buiten de Bedijking te Roelofarendsveen

Voortgang

Dit project bevindt zich in Fase 1 van de Watergebiedsplannen van Rijnland.

In juli 2018 heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden in Partycentrum De Buren te Roelofarendsveen. Deze bijeenkomst was bedoeld om gezamenlijk knelpunten in het watersysteem van deze polder te inventariseren en daarover met bewoners en grondeigenaren in gesprek te gaan.

In de afgelopen periode heeft het projectteam en een combinatie van externe adviesbureaus gewerkt aan een pakket van varianten en maatregelen voor de Veender en Lijkerpolder buiten de bedijking. Naast maatregelen voor het voldoen aan de normen voor wateroverlast moeten er ook maatregelen genomen om de waterkwaliteit te verbeteren.

De maatregelen die op dit moment in beeld komen kunnen echter alleen in samenwerking met andere belanghebbenden in het gebied tot stand komen. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft daarom in eerste instantie intensief overleg met de gemeente Kaag en Braassem en de projectontwikkelaar VOF Braassemerland. In een later stadium willen we ook andere belanghebbenden en de bewoners van het gebied betrekken bij mogelijke oplossingsrichtingen.

Stappen Watergebiedsplannen Rijnland

Subsidie

De provincie Zuid-Holland heeft in haar rol als beheersautoriteit Europese subsidie verstrekt voor het project “Terugdringen wateroverlast en verbeteren waterkwaliteit polders Benoorden en Bezuiden Wijde Aa” in het kader van het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3-subsidie). De Europese subsidie komt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Meer informatie over het ELFPO 

ELFPO

Meer informatie

Heeft u vragen over de  dit watergebiedsplan? Stuur dan een e-mail naar wgpmidden@rijnland.net t.a.v. Veender en Lijkerpolder Buiten de Bedijking of neem dan contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535.