Veenderpolder te gem. Kaag en Braassem

Het klimaat verandert, en sneller dan we denken. Er valt meer regen in kortere tijd waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Daarnaast zijn er ook langere droge periodes. Rijnland onderzoekt daarom alle polders en neemt maatregelen die nodig zijn om nu en in de toekomst droge voeten te behouden, en de waterkwaliteit te verbeteren. Rijnland noemt dit watergebiedsplannen.

Laatste nieuws

In de afgelopen periode heeft het projectteam en een combinatie van externe adviesbureaus gewerkt aan een pakket van varianten en maatregelen voor de Veenderpolder. Naast maatregelen voor het voldoen aan de normen voor wateroverlast worden er ook maatregelen genomen om de waterkwaliteit te verbeteren. De maatregelen die Rijnland wil gaan uitvoeren kunt u vinden op de maatregelenkaart Veenderpolder.

Gebiedsbeschrijving

De Veenderpolder ligt in de gemeente Kaag en Braassem en heeft een oppervlakte van ongeveer 186 hectare. De polder bestaat voornamelijk uit grasland en wordt gebruikt voor landbouw en veeteelt. Ook ligt het recreatiepark Wijde Aa in het gebied. De Veenderpolder wordt begrensd door de Wijde Aa, de Rijpweteringervaart, de Drooggemaakte Veender en Lijkerpolder en de Veender en Lijkerpolder buiten de bedijking. Het gedeelte van de Drooggemaakte Veender en Lijkerpolder ten zuiden van de A4 maakt ook onderdeel uit van het watersysteem van de Veenderpolder.

Oriëntatiekaart

Kaart Veenderpolder te gem. Kaag en Braassem

Voortgang

Dit project bevindt zich aan het einde van Fase 1 van het schema van watergebiedsplannen van Rijnland. Rijnland hecht er veel waarde aan om dit plan in samenspraak met de omgeving tot stand te brengen. In een eerdere fase zijn de knelpunten in deze polder in beeld gebracht. Deze knelpunten zijn tijdens een informatieavond nader toegelicht. De bevindingen en zienswijzen van bewoners en andere belanghebbenden zijn meegenomen in de uitwerking van de benodigde maatregelen.

Peilbesluit

Geactualiseerde waterpeilen worden vastgelegd in het peilbesluit en aan de Verenigde Vergadering van Rijnland ter goedkeuring voorgelegd. Maatregelen in het watersysteem van de polder worden vastgelegd in een projectplan voor de Waterwet. Als onderdeel van de besluitvorming worden beide documenten 6 weken ter inzage gelegd. Dit zal ook via deze website kenbaar worden gemaakt. Belanghebbenden krijgen via deze weg de mogelijkheid om eventuele zienswijzen op de plannen ook formeel kenbaar te maken.

Subsidie

De provincie Zuid-Holland heeft in haar rol als beheersautoriteit Europese subsidie verstrekt voor het project “Terugdringen wateroverlast en verbeteren waterkwaliteit polders Benoorden en Bezuiden Wijde Aa” in het kader van het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3-subsidie). De Europese subsidie komt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Meer informatie over het ELFPO 

ELFPO

Meer informatie

Heeft u vragen over de  dit watergebiedsplan? Stuur dan een e-mail naar wgpmidden@rijnland.net t.a.v. Veenderpolder of neem contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535.