Watergebiedsplan Veenderpolder te gem. Kaag en Braassem

Het klimaat verandert, en sneller dan we denken. Er valt meer regen in kortere tijd waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Daarnaast zijn er ook langere droge periodes. Rijnland onderzoekt daarom alle polders en neemt maatregelen die nodig zijn om nu en in de toekomst droge voeten te behouden, en de waterkwaliteit te verbeteren. Rijnland noemt dit watergebiedsplannen.

Laatste nieuws

In de voorgaande periode is aan een pakket van maatregelen voor de Veenderpolder gewerkt. Naast maatregelen voor het voldoen aan de normen voor wateroverlast worden er ook maatregelen genomen om de waterkwaliteit te verbeteren. Verder worden de peilen opnieuw vastgesteld en vastgelegd in het geactualiseerde peilbesluit.

Het ontwerp-peilbesluit en projectplan hebben van 1 juli 2022 tot en met 12 augustus 2022 ter inzage gelegen. Er zijn gedurende deze 6 weken geen zienswijzen ingediend. Binnenkort wordt het definitieve peilbesluit vastgesteld.

In zes van de in totaal negen peilvakken wordt voorgesteld de huidige peilen te behouden. In drie peilvakken is er aanleiding om kleine wijzigingen voor te stellen. In een peilvak corrigeren we het peil naar aanleiding van een onjuist opgehangen peilschaal. In de praktijk blijft het peil hier ongewijzigd. In een ander peilvak wordt een indexering (peilverlaging) van 1 cm per 2 jaar gestopt om bodemdaling te beperken. In een derde peilvak wordt i.p.v. een zomer- en een winterpeil een vast peil voorgesteld, omdat dit beter past bij het huidig grondgebruik.

Onderaan deze pagina vindt u de Toelichting op het peilbesluit. Hierin is de polder uitgebreid beschreven en zijn de afwegingen van het peilvoorstel terug te lezen.

Om de kans op wateroverlast te verminderen verbreden we in deze polder een aantal watergangen, vergroten we een duiker en graven we een waterpartij. Door natuurvriendelijke oevers aan te leggen verbeteren we de lokale waterkwaliteit.

Onderaan deze pagina vindt u het projectplan. Hierin kunt u een uitgebreidere beschrijving vinden van de maatregelen.

Gebiedsbeschrijving

De Veenderpolder ligt in de gemeente Kaag en Braassem en heeft een oppervlakte van ongeveer 186 hectare. De polder bestaat voornamelijk uit grasland en wordt gebruikt voor landbouw en veeteelt. Ook ligt het recreatiepark Wijde Aa in het gebied. De Veenderpolder wordt begrensd door de Wijde Aa, de Rijpweteringervaart, de Drooggemaakte Veender en Lijkerpolder en de Veender en Lijkerpolder buiten de bedijking. Het gedeelte van de Drooggemaakte Veender en Lijkerpolder ten zuiden van de A4 maakt ook onderdeel uit van het watersysteem van de Veenderpolder.

Oriëntatiekaart

Kaart Veenderpolder te gem. Kaag en Braassem

Voortgang

Dit project bevindt zich nu in het bestuurlijke traject van de Watergebiedsplannen van Rijnland.

Stappen Watergebiedsplan Rijnland

Subsidie

De provincie Zuid-Holland heeft in haar rol als beheerautoriteit Europese subsidie verstrekt voor het project “Terugdringen wateroverlast en verbeteren waterkwaliteit polders Benoorden en Bezuiden Wijde Aa” in het kader van het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3-subsidie). De Europese subsidie komt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Meer informatie over het ELFPO 

ELFPO

Meer informatie

Heeft u vragen over dit watergebiedsplan? Stuur dan een e-mail naar watergebiedsplannen@rijnland.net t.a.v. Veenderpolder of neem contact op met het Klant Contact Team op 071-306 3535.