driemanspolder hardlopers

Schoon water

Schoon water is onmisbaar voor een gezonde leefomgeving voor mens en natuur. In het dichtbevolkte Rijnland wordt de vraag naar schoon water steeds groter. Zorgen voor schoon en gez

We willen onze doelen bereiken door slimme maatregelen en goede samenwerking. Samen met de omgeving zorgt Rijnland voor het terugdringen van vervuiling en een optimale ecologische inrichting van het watersysteem. Rijnland zet daarbij ook in op het versterken van de biodiversiteit, meer open water met een natuurlijke inrichting en faciliteren van recreatief gebruik van water. Dit doen we zo duurzaam mogelijk. 

Voor schoon water volgen we Europese Richtlijn water (KRW) en de Europese Zwemwaterrichtlijn. De provincie stelt de ecologische doelen vast voor de KRW-waterlichamen. Rijnland heeft een resultaatsverplichting op het uitvoeren van de maatregelen om de KRW doelen te halen en een inspanningsverplichting op de doelen in het overige water te halen. Voor chemische doelen volgen we het Besluit kwaliteitseisen leefomgeving. Dit Besluit geldt voor zowel KRW waterlichamen als voor het overig water. In het Maatwerkbesluit lozingen AWZI's, staan de voorwaarden voor lozing door onze afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's).

Bovenlanden Aalsmeer / Westeinderplassen

We wonen aan het water, genieten op de fiets of in ons bootje van de waternatuur en gaan op een mooie zomerdag graag zwemmen. Plekken waar we dat zoal doen, zijn Bovenlanden Aalsmeer en de Westeinderplassen. Om nog lang van dit mooie water te kunnen blijven genieten, gaan we er aan de slag.
  • Aalsmeer
  • Schoon water

Langeraarse Plassen

De waterkwaliteit en ecologie in de Langeraarse Plassen kunnen beter: Door de vele algen in het water maar ook door zwevend slib, is het water troebel en groen. In de zomer komt er regelmatig blauwalg voor. Omdat het licht niet tot de bodem kan komen, groeien er vrijwel geen ondergedoken waterplanten in de plassen. Rijnland gaat maatregelen uitvoeren in het kader van de Kader Richtlijn Water (KRW), zodat op termijn de doorzicht verbetert en de diversiteit van het leven in de plassen toeneemt.
  • Nieuwkoop
  • Schoon water

Oosterduinse Meer

Het Oosterduinse Meer is een zandwinput ten noorden van Noordwijkerhout en is onderdeel van het boezemstelsel van Rijnland. Door de vorming van blauwalgen is de zwemwaterkwaliteit er niet altijd even goed, waardoor vaak een zwemwaarschuwing of negatief zwemadvies geldt. Rijnland heeft zich aangesloten bij een onderzoek dat de waterkwaliteit moet verbeteren: het toepassen van waterstofperoxide.
  • Noordwijk
  • Schoon water