Akkerbouw

De akkerbouw in Rijnland concentreert zich in de gebieden Haarlemmermeer, Nieuwkoop en polder de Noordplas. De Haarlemmermeer en de Noordplas zijn laaggelegen kleipolders waarin veel kwel voorkomt. Dit betekent dat de waterkwaliteit daardoor negatief beïnvloed kan worden. In deze polders vinden we meer stikstof in het oppervlaktewater dan in andere gebieden. Mogelijk komt dit deels met de kwel mee naar boven. Door mogelijkheden rondom peilaanpassing te onderzoeken, wordt wellicht ook een deel van het nutriëntenprobleem opgelost.

Met grotere percelen en een grotere drooglegging is de kans dat gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen, kleiner dan bij andere teelten binnen het beheergebied van Rijnland. Er zijn in deze gebieden dan ook minder problemen met normoverschrijdingen dan in bijvoorbeeld de bollenteelt- en boomteeltgebieden van Rijnland.

In de Haarlemmermeer wordt actief nagedacht over het verminderen van de impact van akkerbouw op de waterkwaliteit en het verminderen van emissies. Ook heeft LTO Haarlemmermeer een actieve rol gespeeld in de pilot Slim Doorspoelen, waarin is gekeken naar zoetwatervoorziening, peilaanpassing en kwel.

Samenwerking

Er wordt contact onderhouden met LTO afdeling Haarlemmermeer over aanpassing van beleid en regelgeving, zoals het verbreden van de teeltvrije zone.