Gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten

Te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten (meststoffen) in het oppervlaktewater veroorzaken een slechte waterkwaliteit met gevolgen voor de ecologie. Daarom controleren we het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in de nabijheid van oppervlaktewater: we controleren bijvoorbeeld of gewasbeschermingsmiddelen volgens het wettelijk gebruikersvoorschrift worden toegepast en of tijdens het uitrijden van mest geen bemesting van de sloot plaatsvindt. Ook kijken we of de juiste teelt- en spuitvrije zone wordt gehanteerd.

Emissiereducerende maatregelen

We kunnen agrariërs en kwekers niet verbieden gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten te gebruiken. Maar we kunnen hen wel zo veel mogelijk ondersteunen bij het verantwoord gebruik ervan. We lichten in over regelgeving, emissieroutes en waterkwaliteitsproblemen. Ook onderzoeken we samen met hen mogelijke emissiereducerende maatregelen. Voorbeelden zijn:

  • Onderzoeksproject bollensector: verbetering van de waterkwaliteit in de Duin- en Bollenstreek (met name Het Trekvaartsysteem)
  • Onderzoeksproject boomteeltsector in Greenport Boskoop: drie pilots worden/zijn uitgevoerd: Duurzaam waterbedrijfsplan, Slootgerichte aanpak en Bezem door de middelenkast
  • Onderzoeksproject veenweide in de Vlietpolder bij Hoogmade

Deze projecten zijn afgerond. Onderaan deze pagina kunt u de eindrapporten downloaden.