Imidacloprid in het oppervlaktewater

Op ongeveer honderd plaatsen in ons beheersgebied nemen we maandelijks watermonsters om de waterkwaliteit te onderzoeken. Een laboratorium test de monsters op onder andere de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Ook het middel imidacloprid vinden we in het water; dit is een van de gewasbeschermingsmiddelen die in verband wordt gebracht met bijensterfte. Mogelijk is het middel tevens schadelijk voor vogels en vissen.

Imidacloprid: meest gebruikte insecticide

Imidacloprid is wereldwijd misschien wel het meest gebruikte insecticide. Het is effectief tegen luizen, kevers en vlinders. Kwekers in de akkerbouw, glastuinbouw, boom- en bollenteelt gebruiken het als spuitmiddel, in zaadcoatings en als bollenspoelmiddel. Particulieren gebruiken het ter bestrijding van luizen in de tuin. Ook zit het in onder andere luizenpinnen voor kamerplanten, vliegenstickers en mierenlokdozen.

Invloed Rijnland op gebruik imidacloprid

We kunnen agrariërs en kwekers niet verbieden het middel imidacloprid te gebruiken. We kunnen alleen controleren of zij het toepassen volgens het wettelijk gebruikersvoorschrift, hen voorlichten over regelgeving, emissieroutes en waterkwaliteitsproblemen, en samen met hen zoeken naar emissiereducerende maatregelen.

Rapportage

Jaarlijks rapporteren we aan het Rijk, Europa en de agrarische sector over de waterkwaliteit in de agrarische gebieden binnen ons beheergebied. Ook imidacloprid wordt hierbij meegenomen.

Communicatie

We bespreken emissies van gewasbeschermingsmiddelen met de landbouwsector op verschillende manieren. Zo wordt met de besturen van sectororganisaties zoals het KAVB, LTO en Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop overlegd hoe samen op te trekken in het treffen van maatregelen. Ook worden resultaten richting kwekers en andere agrariërs gecommuniceerd bij spuitlicentiebijeenkomsten en projectgroepbijeenkomsten. Bovendien leveren we analyseresultaten aan de Bestrijdingsmiddelenatlas en de voortgangsrapportages van het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen.