Landbouw algemeen

In het programma Landbouw werken we samen met onze partners uit de agrarische sector aan het verminderen van landbouwemissies en het verbeteren van de waterkwaliteit in sloten en plassen. Schoon en gezond water is goed voor iedereen. Niet alleen voor mens, plant en dier maar ook voor de economie van de agrarische sector.

We adviseren en controleren over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in de buurt van het oppervlaktewater in Rijnlands gebied. We kijken bijvoorbeeld of de juiste teelt- en spuitvrije zone wordt gehanteerd. Ook adviseren we over het verbeteren van het beheer, onderhoud en de inrichting van het watersysteem door de agrarische sector. We geven bijvoorbeeld voorlichting over de zuiveringsplicht aan agrariërs met een kas. De zuiveringsplicht is vanaf 1 januari 2018 voor hen in werking getreden.

Met onze werkzaamheden werken we niet alleen samen aan een betere waterkwaliteit. Ook helpen we agrariërs bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. In dit alles is de expertise van de agrarische sector van onschatbare waarde. We werken in verschillende werkgroepen samen met agrariërs, teeltadviseurs, toeleveranciers en belangenbehartigers.

Maatwerk per sector

Vanuit het programma Landbouw werken we in 5 sectoren: de bollenteelt (in de Duin- en Bollenstreek), de boomteelt (in de Greenport regio Boskoop), de veenweide, de glastuinbouw (verspreid over een aantal gebieden) en de akkerbouw (voornamelijk Haarlemmermeer). Elk van deze sector heeft zijn emissie- en beheerproblemen, kansrijke maatregelen en overlegorganen. Per sector wordt daarom gekeken hoe de waterkwaliteit kan worden verbeterd.