Melkveehouderij en veenweidegebieden

In de veenweidegebieden werken we met veel agrariërs en andere partijen aan het verminderen van de nutriëntenproblematiek en aan het maai- en baggeronderhoud. Beide zijn van invloed op de waterkwaliteit. Melkveehouders spelen een belangrijke rol in het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie.

Nutriënten in bodem en water

In de aanpak van de nutriëntenproblematiek staan 3 processen centraal. Ten eerste de af- en uitspoeling van meststoffen naar het oppervlaktewater. Daarnaast zorgen ook meststoffen die al een tijd geleden in de bagger opgeslagen zijn voor vervuiling. Dit wordt ook wel de nalevering van historische meststoffen genoemd. Tenslotte spelen ook nutriënten die vrijkomen bij de veenafbraak een rol.

Winst door goed beheer in de polders

In het veenweidegebied is het maai- en baggeronderhoud vaak niet goed op de ecologie afgestemd. Ook bij vergaande nutriëntenmaatregelen blijft het fosforgehalte van het polderwater de komende decennia mogelijk te hoog. Dit komt o.a. door de langdurige nalevering van meststoffen. Ondanks dat kan in de polders bij een goed beheer en onderhoud (baggeren) een redelijke ecologische waterkwaliteit worden bereikt. Deze activiteiten dragen ook bij aan een vergroting van de biodiversiteit in het veenweide gebied. 

Studieclubs Bewust Boeren Gouwe Wiericke

In twee studieclubs werkt Rijnland samen met melkveehouders aan maatregelen die goed zijn voor de waterkwaliteit en ecologie van de boerensloot. Hierbij speelt het in beeld krijgen van de problematiek een grote rol voordat maatregelen worden genomen. Een voorbeeld is het experiment rond het uitrijden van mest in het vroege voorjaar. In dit experiment koppelen we de weersvoorspelling aan het meten van zowel de bodemtemperatuur als het vochtgehalte in de bodem. Pas bij een drogere grond, een hogere bodemtemperatuur en geen of beperkte neerslag in de komende dagen, kunnen melkveehouders verantwoord mest uitrijden. Hiermee voorkomen ze het onnodig uit- en afspoelen van meststoffen naar het oppervlaktewater. De mest wordt zo ook beter opgenomen door het gras.

Vermindering landbouwemissies Rijn & Gouwe-Wiericke en Groene Klaver

In dit project is het verminderen van erf- en perceelemissies een van de doelen. Dit kan onder andere door de aanschaf van slootwater drinkbakken, opvangputten voor erfwater, een overkapping van mestopslag of veegmachines. Deze investeringen zorgen voor minder verontreinigingen in het water. Het geld uit dit project komt uit een POP3 subsidie. Deze is aangevraagd door de gebiedscollectieven de Groene Klaver en Rijn & Gouwe Wiericke. Melkveehouders kunnen subsidie ontvangen na een goedgekeurde aanvraag bij een van de collectieven of via LTO-Noord projecten. 

Samenwerking

Rijnland werkt in bovenstaande projecten nauw samen met melkveehouders, de waterschappen de Stichtse Rijnlanden, Waternet en Hollands Noorderkwartier, LTO Noord, het Veenweide Informatie Centrum en adviseurs zoals PPP Agro advies. De samenwerking is gebiedsgericht. De gebiedscollectieven Rijn & Gouwe-Wiericke en de Groene Klaver leggen vaak de basis voor deze samenwerking in Zuid-Holland. In Noord-Holland is het gebiedscollectief Noord-Holland Zuid ook actief. De financiering van deze POP3 projecten wordt goedgekeurd door de provincies Noord- en Zuid-Holland.