Natuurvriendelijke oevers

Weelderig, natuurlijk ingerichte oevers met bloeiende planten waarin verschillende (water)dieren hun plekje hebben gevonden, zijn aangenaam om naar te kijken. Erlangs is het heerlijk wandelen, fietsen en varen. En mooi wonen. Oevers met een geleidelijke overgang van water naar land, die planten en dieren alle ruimte geven zodat een rijk en gevarieerd leven ontstaat, noemen we natuurvriendelijke oevers.

Natuurvriendelijke oevers vormen een beschutte leefomgeving voor bijvoorbeeld insecten, kikkers, padden, kleine zoogdieren en vissen. De oever- en waterplanten zijn een prima plek om te schuilen, op te groeien, voort te planten en voedsel te vinden. Ook vogels als de rietzanger en karekiet voelen zich er thuis. Dit alles levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit, iets waar wij als waterschap naar streven. Daarom werken we aan het vergroten van het aantal natuurvriendelijke oevers. In de Reeuwijkse Plassen hebben we bijvoorbeeld (deels samen met oevereigenaren) ruim 14 kilometer aangelegd.

Drie keer resultaat 

Natuurvriendelijke oevers zijn:    

  • Belangrijk voor de waterkwaliteit. Hoe meer de natuur haar gang kan gaan, hoe hoger de kwaliteit van het water. Het water ziet er dan ook helder uit.   
  • Goed voor plant en dier. Natuurvriendelijke oevers zijn vaak een broedplaats, er worden eitjes afgezet en jonge dieren komen er tot leven. Andere dieren gebruiken de oever dan weer om te schuilen op jacht naar een prooi (snoeken bijvoorbeeld).   
  • Prettig om naar te kijken. De natuur in een natuurvriendelijke oever is uitbundig, er is een grote soortenrijkdom en het water is mooi helder.
Natuurvriendelijke oever

Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers

Om de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen te stimuleren, hebben we een subsidieregeling vastgesteld. De regeling is voor iedereen binnen ons werkgebied die een natuurvriendelijke oever wil aanleggen door de bestaande steile oever te vergraven tot een flauw talud. Gezamenlijk (met bijvoorbeeld de buren) een aanvraag indienen is ook mogelijk. Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen, kunnen ieder jaar tot 1 mei ingediend worden. Lees meer bij: subsidieregelingen

Kansen benutten én creëren 

Om zoveel mogelijk natuurvriendelijke oevers te realiseren, zijn we actief op zoek naar mogelijkheden daarvoor. We benaderen bijvoorbeeld grondeigenaren waarvan we denken dat op hun terrein een natuurvriendelijke oever mogelijk is. Binnen onze eigen organisatie sluiten we zoveel mogelijk aan bij bestaande plannen. Zijn we toch al van plan onderhoudswerkzaamheden aan een kade of oeverbeschoeiing uit te voeren, dan is het natuurlijk slim om dit te combineren met de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Zo behalen we snel resultaat en besparen we kosten. Ook sluiten we, waar mogelijk, aan bij grote projecten van anderen.

Onderhoud 

Alle oevers waar wij verantwoordelijk voor zijn onderhouden we op grond van de Flora- en faunawet zo natuurvriendelijk mogelijk. Is iemand anders verantwoordelijk voor het onderhoud, dan geldt voor natuurvriendelijke oevers dat zij ook natuurvriendelijk onderhouden moeten worden. Zo moet het maaien bijvoorkeur in september of oktober gebeuren, om planten en dieren zo veel mogelijk te ontzien. De frequentie van het onderhoud van natuurvriendelijke oevers is daarom zo laag mogelijk en we laten zo veel mogelijk planten staan. 

Leren voor de toekomst     

We willen graag weten welk type natuurvriendelijke oever de meeste plant- en diersoorten op levert en er het aantrekkelijkst uitziet. Daarom monitoren we de komende jaren 45 natuurvriendelijke oevers. De meest ‘succesvolle' oevers worden daarna onze prototypes.