watermonster nemen

Waterkwaliteit

Schoon en gezond water voor mens en natuur.

Rijnland werkt aan schone meren en plassen. Dat doen we volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). In deze richtlijn staat aan welke eisen de waterkwaliteit moet voldoen.

We gaan komende tijd aan de slag met de waterkwaliteit in 25 meren en plassen in het gebied. Meren en plassen noemen we ook wel waterlichamen. De waterkwaliteit verbeteren we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het verbeteren van de doorstroming in het watersysteem én het baggeren van watergangen. Samen met de omgeving bekijken we welke maatregelen de beste resultaten hebben.

Over de Kaderrichtlijn Water (KRW)

Ook de Europese Unie vindt schoon en gezond oppervlaktewater belangrijk. Daarom hebben alle lidstaten met elkaar afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Uiterlijk in 2028 moeten alle lidstaten aan strengere normen met betrekking tot de waterkwaliteit en ecologie voldoen. Zo zorgen we samen voor schoon en gezond water. Met een gevarieerde planten- en dierenwereld én waar in gezwommen kan worden. Kortom, water waar mens en dier volop van kunnen genieten.

Lees verder

Projecten Waterkwaliteit in jouw buurt

Bekijk onze projecten op het gebied van waterkwaliteit in jouw woonomgeving

Leefomgeving planten en dieren

Dankzij de maatregelen verbeteren we de leefomgeving van planten en dieren. Op specifieke plaatsen kijken we ook hoe we het overschot aan stikstof, fosfor en algengroei kunnen verminderen. Zo zorgen we dat het water weer helder wordt.

Kroos en plastic uit de sloot

Om het water schoon te houden is het soms nodig om eendenkroos te verwijderen. Eendenkroos zorgt ervoor dat zonlicht niet meer in het water kan komen. Hierdoor krijgen andere planten en dieren in het water het moeilijk én kan het water gaan stinken. Ook halen we (plastic)afval uit het water. Dit noemen we vuilvissen. Dat kan gaan om blikjes, mondkapjes, plastic of ander zwerfafval.

Exotenbestrijding

In en rond Rijnlands water komen exotische dieren en planten voor. Denk aan muskusratten, Amerikaanse rivierkreeften, grote waternavel of Japanse duizendknoop. Deze exoten kunnen een schadelijke invloed hebben. Exotenbestrijding is geen wettelijke taak van het waterschap. Wat doen we wel?

  • We beschermen de waterkeringen tegen de graverij van muskus- en beverratten.
  • Exotische planten in het water worden verwijderd. Zo voorkomen we problemen met wateraanvoer en -afvoer.
  • We houden onderzoeken naar exoten goed in de gaten.

Landbouw

Het landelijk gebied stoot veel nutriënten (stikstof, fosfor) uit. Samen met de agrarische bedrijven pakt Rijnland deze emissie aan. Op specifieke locaties (de ‘inspiratiepolders’) kijken we per sector wat het beste werkt. Kennisdeling is hierbij belangrijk. Stimuleren werkt, blijkt uit de praktijk bij agrarische bedrijven. Daarom is het Landbouwportaal Rijnland opgericht. Hier kunnen boeren terecht voor kennis, coaching en subsidies.