vissen en mosselen

Ecologisch beheer en onderhoud watersysteem

Rijnland beheert en onderhoudt het watersysteem ecologisch

Met ecologisch beheer en onderhoud vergroot Rijnland de biodiversiteit in het watersysteem. We werken ecologisch verantwoord volgens de Wet natuurbescherming en stimuleren anderen dat ook te doen, bijvoorbeeld via de regeling Groenblauwe diensten

Visstand

Een gezonde en gevarieerde visstand draagt bij aan de biodiversiteit. Voor sommige vissoorten is het belangrijk dat ze Rijnlands polderwater kunnen bereiken vanuit de grote rivieren en de zee.  Belangrijke knelpunten voor deze 'migrerende vissen' zijn al opgelost. Zo zijn de boezemgemalen van Katwijk en Spaarndam voorzien van vispassages. Het doel is om op 20 tot 30 andere locaties ook vispassages aan te leggen. 

Ook de poldergemalen en nieuwe gemalen worden visveilig. We liften mee met renovaties om de kosten te beperken. Verder zorgen we waar mogelijk voor overwinteringslocaties, bereikbare paaiplaatsen en voldoende begroeiing. Dit moet zoveel mogelijk aansluiten bij andere maatregelen. Voor het bepalen van de locaties voor deze maatregelen overleggen we met de Visstandbeheercommissie Rijnland. 

vispassage

Innovaties

We dragen bij aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om innovatieve energiewinning mogelijk te maken, waaronder energiewinning uit water. We voeren eerst proefprojecten uit om de mogelijkheden en impact te verkennen. Het is belangrijk dat die nieuwe mogelijkheden het watersysteem niet benadelen. Dat borgen we via vergunningen en regelgeving. Door bij te dragen aan landelijk onderzoek krijgen we inzicht in mogelijke neveneffecten.

Nieuwe technieken

Er komen steeds meer nieuwe technieken waarmee het volgen van de waterkwaliteit sneller, beter of eenvoudiger kan. Zoals e-DNA, waarbij de aanwezigheid van soorten kan worden aangetoond op basis van DNA-deeltjes in het water. Of de inzet van drones om waterplanten en oeverontwikkeling te inventariseren. Nieuwe meetmethodes die recht doen aan het effect van mengseltoxiciteit van chemische verontreinigingen, zoals bio-assays, kunnen in de toekomst leiden tot lagere meetkosten. Door pilots en deelname aan landelijke innovatieprogramma’s stimuleren we nieuwe ontwikkelingen voor het bewaken van de waterkwaliteit.

koudenhoorn

Maatschappelijke betrokkenheid

Rijnland bewaakt en meet de waterkwaliteit, maar komt menskracht tekort voor de kleine wateren zoals sloten en vennetjes. Door het grote publiek te vragen bij te dragen aan het verzamelen van metingen, vergroten we het waterbewustzijn en zorgen we ervoor dat meer inwoners betrokken zijn bij waterkwaliteit. We tonen onze maatschappelijke betrokkenheid door bij te dragen aan burgerinitiatieven, waaronder Citizen science. Ook maken we duidelijk wat het effect is van de waterkwaliteitsmaatregelen. 

Proactief

Schoon en voldoende water is een belangrijk thema bij de inrichting van en de economische activiteit in ons werkgebied. Duurzaamheid staat voorop en de ruimtelijke ordening en economie moeten passen bij de mogelijkheden van het watersysteem. Alleen dan is er ook in de toekomst voldoende én schoon en gezond water.  Rijnland stelt zich proactief op om dit te bereiken. We maken afspraken met gebiedspartijen en oefenen invloed uit in onze netwerken. Dat is bijvoorbeeld terug te zien in de programma’s voor klimaatverandering en verstedelijking (Convenant Zuid-Holland, MRA), waarvan goede ecologische inrichting en verminderen van watervervuiling onderdeel zijn, en in de Strategische Agenda’s met de gemeenten.