Ecologie in de sloot

Wat is ecologie?

Ecologie gaat over de soorten planten en dieren in het water en de relatie met hun omgeving: het milieu waarin ze leven. Het milieu staat onder invloed van de natuur zelf en de omgevingsfactoren, maar ook van het menselijk handelen.

Wat is ecologie?

KFp-HpHo5S2xkfom71ATf7wiK00mEVcf

Uit zichzelf maakt de ecologie in een sloot een ontwikkeling door. Het is een continue proces en laat zich het beste weergeven in het onderstaande plaatje. We noemen dit de successiereeks van een sloot.

Als je niets aan een sloot zou doen, dan groeit een kleine watergang na verloop van tijd dicht. Bij dit natuurlijke proces groeien er steeds meer waterplanten en ontstaat er slib op de bodem. De sloot wordt ondieper en verdwijnt op den duur. Door dit 'verlanden' of 'successie' wordt water weer land. Zo kan er zelfs een bos ontstaan dat af en toe deels overstroomd (broekbos) of permanent onder water staat (moerasbos).

Variatie aan dieren

De afbeelding hierboven geeft dit proces stap voor stap weer. Elke stap in het proces is op zichzelf ecologisch waardevol. Het zorgt voor meer variatie aan dieren en planten (biodiversiteit) en draagt bij aan een levende sloot. Voor een schone en gezonde sloot is het belangrijk om de variatie in planten en dieren te behouden.

Functioneel gebruik

Aan de andere kant willen we een sloot of een perceel ook functioneel kunnen gebruiken. Het is daarom belangrijk om afspraken te maken over hoe sloten in een gebied levend en functioneel worden gehouden en welke inspanningen daarvoor nodig zijn. Dat is een gezamenlijk belang.

Waterkwaliteit in beeld

Herken de waterkwaliteit in de sloot. In deze beelden zie je de verschillen van een sloot met een ecologisch ideaalbeeld tot een sloot met voldoende, minder goede en slechte waterkwaliteit.

Variatie in watertypes

In het gebied van Rijnland zijn vele watertypen aanwezig. De variatie hangt samen met de bodemsamenstelling , het soort water, de diepte, de ligging en het (land)gebruik.