Monitoren van de waterkwaliteit

Rijnland is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Om de waterkwaliteit te controleren, nemen we op ongeveer honderd plaatsen in ons beheergebied maandelijks watermonsters. Officiële zwemwaterlocaties controleren we tijdens het zwemseizoen vaker.

De watermonsters gaan naar een laboratorium waar ze getest worden op de hoeveelheid verontreinigende stoffen en ziekteverwekkende bacteriën, alsook de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Tevens kijkt het lab naar ecologische componenten (de watertemperatuur en de hoeveelheid voedingsstoffen, planten en dieren). Vervolgens worden de resultaten getoetst aan landelijke en Europese normen.

Resultaten van de monitoring

De informatie die we met de metingen verzamelen, laten zien hoe het met de waterkwaliteit en ecologie in ons watersysteem gesteld is en hoe zich dit in de tijd ontwikkelt. We kunnen bijvoorbeeld in de gaten houden of maatregelen die we hebben genomen om de kwaliteit van het water te verbeteren, het gewenste effect hebben. De resultaten gebruiken we ook voor onze planvorming en beleid.

Testen van de helderheid van het water

Analyse van watermonsters in laboratorium