regulering waterveiligheid

Regulering

Rijnland zorgt dat ook anderen hun verantwoordelijkheid nemen voor waterkwaliteit

Ook inwoners, bedrijven, overheden en andere organisaties hebben invloed op de waterkwaliteit en kunnen bijdragen aan schoon water. Bij deze invloed hoort ook een verantwoordelijkheid. Rijnland zorgt ervoor dat alle partijen hun (wettelijke) verantwoordelijkheid nemen en doen wat ze moeten doen.

Advies en toezicht uitstoot schadelijke stoffen

Rijnland houdt toezicht op en geeft advies over uitstoot schadelijke stoffen door (agrarische) bedrijven en overheden in ons werkgebied. Op deze manier zorgen we ervoor dat zij voldoen aan de wettelijke verplichtingen, en hun verantwoordelijkheid nemen om verontreiniging van het water te voorkomen.

Rioolstelsel

Rijnland stimuleert gemeenten het rioolstelsel te verbeteren. Dat komt de hele waterketen ten goede. Doel is dat het water minder belast wordt door lozingen die niet via het riool gaan, IBA’s en overstorten. Dit raakt ook onze systeemanalyse van de waterketen. 

Omgevingswet

Rijnland kan via de Omgevingswet nadere eisen te stellen aan lozingen. Zo maken we gebruik van de kansen die de Omgevingswet biedt om emissies (uitstoot) te verminderen. We onderzoeken of, en zo ja hoe, we hier gebruik van kunnen maken.

Samenwerking

Afstemming tussen vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bevordert een goede waterkwaliteit. Landelijk is hier veel aandacht voor. Rijkswaterstaat, omgevingsdiensten, provincies, gemeenten en waterschappen maken afspraken in het programma Delta-aanpak Waterkwaliteit. Rijnland draagt proactief bij aan de VTH-samenwerking in het werkgebied.