Watertoetsprocedure

In Nederland is afgesproken dat schoon water en voldoende ruimte voor waterberging leidende uitgangspunten zijn bij nieuwe projecten op het gebied van ruimtelijke ordening. Om dat te realiseren, is goed en tijdig overleg nodig tussen de initiatiefnemer van zo'n nieuw project en de waterbeheerder (in dit geval Rijnland). De watertoetsprocedure organiseert dat overleg.

Verplichte watertoetsprocedure

In een aantal gevallen is het doorlopen van de watertoetsprocedure wettelijk verplicht, namelijk bij het opstellen van een:

 • provinciale structuurvisie;
 • regionale structuurvisie;
 • gemeentelijke structuurvisie;
 • inpassingsplan; 
 • bestemmingsplan; 
 • projectbesluit.

Ook bij andere dan bovenstaande ruimtelijke plannen adviseren wij u contact met ons op te nemen.

Dit kunt u van Rijnland verwachten

 • informatie en uitleg over het watersysteem, over onze wensen en ons beleid
 • meedenken in ruimtelijke processen
 • een wateradvies

Breng ons zo vroeg mogelijk op de hoogte

Hoe eerder we contact met elkaar hebben, hoe makkelijker. Wij kunnen u dan in een vroeg stadium adviseren en u weet dan vanaf het begin wat onze wensen en eisen zijn. Zo kunt u uw planproces zo efficiënt mogelijk inrichten en behalen we gezamenlijk het beste resultaat.

Zo werkt de watertoetsprocedure

In het watertoetsproces worden de volgende fasen doorlopen:

 • Initiatieffase: Rijnland wordt door een gemeente, provincie, projectontwikkelaar, particulier, enzovoort, geïnformeerd over een nieuw project. Rijnland informeert de initiatiefnemer over het watersysteem, overlegt met de initiatiefnemer over wateraandachtspunten en -criteria en stelt prioriteiten. Samen maken we duidelijke inhoudelijke afspraken en procesafspraken.
 • Ontwikkelfase: de initiatiefnemer ontwerpt het plan met behulp van de door Rijnland opgestelde criteria en betrekt Rijnland bij het ontwerpproces. Rijnland toetst of het ontwerpplan aan de afgesproken criteria voldoet en reageert hierop.
 • Besluitvormingsfase: de initiatiefnemer weegt de wateraspecten definitief af met behulp van Rijnlands reactie en verantwoordt deze afwegingen in een waterparagraaf.
 • Realisatiefase: soms zal na het doorlopen van de watertoetsprocedure het doorlopen van een vergunningenprocedure (watervergunning in het kader van de keur of de Waterwet) aan de orde zijn.

Meer informatie?

De informatie op deze pagina is uitgebreider beschreven in de Handreiking Watertoets­. Deze kunt u downloaden via de link in de rechterkolom op deze pagina.

Het waterbeheer in uw plangebied

Wilt u meer weten over het waterbeheer in het gebied waarvoor u plannen aan het maken bent? Kijk dan op onze interactieve kaart of op de watersysteemkaarten.

Heeft u vragen?

Neem contact op met de afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening. (071) 306 3494 van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.

Heeft u al contact met een van onze adviseurs over de watertoetsprocedure en wilt u uw ruimtelijke plannen toesturen? Dat kan naar ruimtelijkeplannen@rijnland.net of naar Hoogheemraadschap van Rijnland, Team Ruimtelijke Inrichting, Postbus 156, 2300 AD in Leiden.