ringvaart met boten

Kleinschalige Water Aanvoervoorzieningen

De beschikbaarheid van voldoende zoetwater lijkt in een land als Nederland geen vraagstuk. Toch blijkt dat tijdens extreem droge periodes en lage afvoeren van de grote rivieren, er in West-Nederland niet overal voldoende zoet water beschikbaar is. Dit komt doordat er op deze momenten verzilting van de Hollandse IJssel optreedt.

Door deze verzilting van de Hollandse IJssel, kan Rijnland soms onvoldoende zoet water inlaten bij het boezemgemaal in  Gouda. Voldoende aanvoer van zoet water is nodig voor stabiele kades en om bodemdaling te voorkomen. Land- en tuinbouw in het gebied en  kwetsbare natuurgebieden zijn afhankelijk van de aanvoer van voldoende zoet water. De Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen (KWA), in het gebied van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), bieden hiervoor een oplossing door vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek zoet water aan te voeren voor West-Nederland.

Eerste stap: Omcapaciteitstoename KWA

Door klimaatverandering en sociaaleconomische veranderingen neemt de behoefte aan zoet water toe en zal de KWA vaker ingezet moeten worden. Om deze hogere frequentie van inzet te ondersteunen moeten er meerdere zaken geregeld worden. Daarom is er gekozen voor een gefaseerde aanpak in verschillende stappen. In de eerste stap wordt de capaciteit van de KWA uitgebreid van 7 m3/s naar circa 15 m3/s. Voor de volgende stappen wordt de komende jaren onderzoek uitgevoerd in het Deltaprogramma Zoetwater.

Rijnland neemt dit zoete water in bij Bodegraven en Gouda om voldoende zoet water te kunnen leveren voor haar gebied. Daarom werken wij samen met HDSR om deze maatregelen verder uit te voeren.

Deltaprogramma Zoet water

Het project KWA is onderdeel van het landelijke Deltaprogramma Zoet water. In 2014 heeft de kamer de Deltabeslissingen vastgesteld waaronder de Deltabeslissing Zoetwater. In september 2015 hebben rijk, regionale overheden en gebruikers bestuursovereenkomsten getekend om afspraken te maken over de uitvoering van het Deltaprogramma Zoetwater. Rijnland heeft deze overeenkomst ook getekend en geeft uitvoering aan het Deltaprogramma via meerdere projecten waaronder de KWA.