Peilbesluiten

In een peilbesluit legt Rijnland het oppervlaktewaterpeil voor een begrensd gebied vast. Rijnland doet zijn uiterste best dit peil te handhaven. Een peilbesluit bestaat, naast het daadwerkelijk besluit, uit een kaart en een toelichting. Hierin staat onder andere informatie over de ligging, bestemming en kenmerken van het betreffende gebied. De toelichting geeft ook de afweging van de diverse belangen, die heeft geleid tot het besluit. Het beleidsuitgangspunten liggen vast in de Nota Peilbeheer.

Actualisatie

Rijnland moet zorgen voor actuele peilbesluiten. Dit betekent dat het peilbesluit is gebaseerd op de dan geldende omstandigheden zoals functies en maaiveldhoogte. Eens in de 10 jaar bekijken we of dat nog het geval is. Indien nodig actualiseren we het peilbesluit dan, of zoveel eerder als nodig. Die actualisatie integreren we in de aanpak van de wateroverlast. Het peilbesluit blijft overigens ook na 10 jaar gewoon geldig.

Procedures

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden stelt het ontwerppeilbesluit vast en legt dit ontwerp ter inzage voor 6 weken. In deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze indienen. Rijnland is verplicht hierop te reageren. Het algemeen bestuur stelt, rekening houdend met de ontvangen zienswijzen, het peilbesluit vast. Tegen deze vaststelling kan beroep worden aangetekend bij de Arrondissementsrechtbank.

Stand van zaken

Voor de boezem en het grootste deel van de polders heeft Rijnland een actueel peilbesluit.

Gevoerde peil

Rijnland streeft ernaar het vastgestelde peil te voeren. Hiertoe is nagenoeg elk peilvak voorzien van een peilschaal en/of drukopnemer om het gevoerde peil te controleren.

Peilafwijkingen

Bij de afweging houdt Rijnland rekening met alle belangen. Bij tegenstrijdige belangen moet een keuze worden gemaakt. Indien een belanghebbende onevenredige hinder ondervindt van het vastgestelde peil kan hij, onder voorwaarde, zelf een ander peil hanteren; een zogenaamde particuliere peilafwijking. De voorwaarden staan in de regel 17 Peilafwijkingen.