wateroverlast op weiland

Te hoge of te lage grondwaterstand

Grondwateroverlast op zich is al vervelend genoeg, maar het is helemaal vervelend als je niet weet bij wie je met je vraag of klacht moet zijn of zelfs van de ene organisatie naar de andere wordt gestuurd. Hieronder volgt wat meer duidelijkheid.

Grondwater

Het waterschap is volgens de wet de beheerder van het oppervlaktewater, maar ook van het grondwater. Voor grondwater geldt wel dat er ook specifieke taken bij andere partijen zijn belegd, zoals de gemeente en de provincie.

Hiernaast geldt dat de particuliere eigenaar verantwoordelijk is voor zijn eigen perceel en het bouwwerk daarop. De perceeleigenaar moet bijvoorbeeld zelf maatregelen nemen om overtollig grondwater af te voeren en een kelder waterdicht te maken (je zorgt er immers ook zelf voor dat je dak waterdicht is).

Gemeente

De gemeente heeft een zorgplicht voor het grondwater. De zorgplicht betekent dat de gemeente maatregelen neemt om nadelige gevolgen van te hoge grondwaterstanden te verminderen of weg te nemen. Daarbij geldt dat de gemeente maatregelen in openbaar gebied neemt en dat deze maatregelen uitgevoerd worden als dat doelmatig is. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat nieuwe drainage wordt aangelegd, tegelijkertijd met de vervanging van riolering.

Aanspreekpunt

Onderdeel van de zorgplicht is ook dat de gemeente hét aanspreekpunt is voor burgers die vragen of klachten hebben over grondwater. Dit ongeacht de oorzaak van de vraag of klacht. Het idee hierachter is dat er voor de burger maar één loket is (de gemeente) en dat de burger daarmee niet van het kastje naar de muur gestuurd wordt. De gemeente heeft ook de meeste lokale kennis en beschikt in de meeste gevallen over een grondwatermeetnet en een grondwatermodel. Bovendien is het bij een vraag of klacht over grondwater belangrijk om te weten of er meer vragen en klachten in de omgeving zijn en dus is het handig om de registratie ervan bij één partij te hebben. Achter het loket werkt Rijnland samen met de gemeente om mee te denken over de oorzaken van de overlast en welke maatregelen mogelijk zijn.

Waterpeil

Daarnaast regelt Rijnland de peilen in het oppervlaktewatersysteem. Door de overwegend slecht doorlatende ondergrond in West-Nederland is hier in veel gevallen maar een beperkte relatie tussen de grondwaterstand en het oppervlaktewaterpeil. In perioden met veel neerslag zijn de oppervlaktewaterpeilen veelal op orde, maar is de grond zo verzadigd dat er bij een kleine regenbui al weer plassen op het land staan. Het verlagen van het peil heeft in zo'n geval geen zin.

Oorzaken

Grondwateroverlast kan door verschillende oorzaken ontstaan. In sommige gevallen is de oorzaak direct duidelijk, in andere gevallen niet. In natte periodes ligt de vele neerslag als oorzaak voor de hand. Maar er kan ook altijd sprake zijn van bijvoorbeeld een lekke drinkwaterleiding, kapotte riolering of een kapotte hemelwaterafvoer. En iedere oorzaak vraagt weer om een andere oplossing.

Wat kun je zelf doen?

Je kunt zelf ook veel doen. Om te beginnen nagaan welke overlast optreedt: gaat het bijvoorbeeld om water in de kruipruimte of een natte (achter)tuin? Maar ook, wanneer treedt de overlast op: alleen tijdens neerslag, of aaneensluitend gedurende een langere periode? Hebben de buren of andere bewoners in de straat bijvoorbeeld ook dezelfde overlast? In een aantal gevallen kun je zelf maatregelen nemen, denk bijvoorbeeld aan het ophogen van de tuin, het repareren van een lekke hemelwaterafvoer of voorkomen dat neerslag via ventilatieroosters de kruipruimte in kan stromen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de grondwatertaken? Download dan hieronder onze Adviesnota grondwater. Heb je vragen? Neem dan contact op met ons klantcontactteam 071-3063535 of via info@rijnland.net