Aanleg persleiding Aalsmeer-Rijsenhout-Zwaanshoek

De komende jaren werkt het hoogheemraadschap van Rijnland aan een nieuwe inrichting van de behandeling van afvalwater in de regio Haarlemmermeer. Kleine verouderde zuiveringsinstallaties worden op termijn gesloten, en de zuivering van het afvalwater wordt gecentraliseerd op een beperkt aantal moderne installaties.

De afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi) Aalsmeer en Rijsenhout worden beide gesloten in 2018 en het afvalwater dat nu op deze installaties wordt gezuiverd zal naar awzi Zwaanshoek worden afgevoerd. Hiervoor wordt op dit moment een nieuwe afvalwatertransportleiding aangelegd en worden nieuwe rioolgemalen gebouwd en gerenoveerd.

Wat gebeurt er op dit moment

In overleg met de gemeenten en grondeigenaren is het tracé van de persleiding bepaald. Een klein deel, langs de Bennebroekerweg, is reeds aangelegd in 2013 gezamenlijk met Liander (nr. 4 op de tekening). Het tracé tussen de HSL spoorlijn en de A4 (nr. 5) is in uitvoering en wordt in juni 2017 afgerond. Ook dit gedeelte wordt gezamenlijk met Liander uitgevoerd.

Het overige tracé persleiding en de rioolgemalen worden in één project uitgevoerd. Dit werk is gegund aan de aannemerscombinatie GMB/Vobi. Op onderstaande kaart zijn de deelprojecten benoemd.

Persleiding: (2) Koppelleiding, (6a) tracé A4 tot Rijsenhout, (6b) tracé Ringdijkpark, (8) boring Ringvaart

Rioolgemalen: (1a) renovatie rioolgemaal Getsewoud, (3) nieuwbouw rioolgemaal Zuidrand, (7) nieuwbouw rioolgemaal Rijsenhout, (10) renovatie rioolgemalen Blaauwstraat en (12) Machineweg.

Download de kaart van het gebied

Wat merkt u er van

Een deel van het traject wordt aangelegd in open ontgraving en een deel met gestuurde boringen. Met direct betrokkenen, zoals grondeigenaren en de gemeenten Haarlemmermeer en Aalsmeer, is het traject afgestemd. Omwonenden worden door de aannemer geïnformeerd over het tijdstip van uitvoering, hinder en eventuele omleidingen. De aannemer GMB/Vobi zal tijdens uitvoering het eerste aanspreekpunt zijn voor vragen en klachten. U kunt hiervoor het volgende e-mailadres gebruiken: OmgevingOPAH@GMB.eu

Nieuwbouw rioogemaal Zuidrand

Planning

Op dit moment is het project in uitvoering. Zo is de afgelopen weken gewerkt aan de aanleg van persleiding Molenweg en Boeing Avenue plaatsgevonden. Ook is gestart met voorbereidingswerkzaamheden voor de aanleg van de persleiding parallel aan de A4. Hiervoor is een open ontgraving nodig. De nieuwe rioolgemalen Zuidrand en Rijsenhout zijn in aanbouw. Binnenkort start de aansluiting van leidingen ter hoogte van de Wissel en Seringenpark. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van het hoogheemraadschap van Rijnland via telefoonnummer 071- 306 3535 of via de mail KlantContactTeam@rijnland.net