AWZI Nieuwveen

De afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Nieuwveen wordt gerenoveerd. De renovatie bestaat uit twee delen. Eerst wordt de roostergoedverwijderaar (RGV) vervangen en nadien vindt de renovatie van het influentgemaal plaats.

Vervanging roostergoedverwijderaar

Een roostergoedverwijderingsinstallatie heeft als functie het verwijderen van de “grovere” delen (roostergoed) uit het inkomende afvalwater, zodat de daarop volgende installatieonderdelen van de AWZI beschermd worden tegen verstopping en vervuiling. De RGV in Nieuwveen is circa 15 jaar oud en (bijna) versleten. 

Het perforatierooster van de nieuwe RGV heeft een betere scheidingstechniek met een afvangrendement van ca. 65-85% tegenover het bestaande stappenrooster met een rendement van minder dan 40%. Een perforatierooster is minder storingsgevoelig en energie zuiniger. De komende jaren wil HHR binnen haar beheersgebied alle stappenroosters door perforatieroosters vervangen. Binnen het project zullen ook de twee gefilterde effluentpompen vervangen worden. 

De in gang gezette uitrol van processturing op afstand, de Centrale Proces Kamer (CPK), is gebaat bij een influentstroom waaruit de grovere delen zoveel als mogelijk verwijderd zijn. Dit voorkomt verstoring van de aanwezige meetapparatuur in de diverse stappen van het zuiveringsproces met onnauwkeurige dan wel onjuiste metingen tot gevolg. Metingen die essentieel zijn bij het sturen op afstand. 

Renovatie influentgemaal

In de ontvangput (= influent gemaal) komt het afvalwater terecht vanuit het vrij verval riool. Vanuit hier zorgen twee pompen voor het transport naar het ontvangwerk. Deze pompen zijn aangetast door het inkomende vuilwater en al op leeftijd. Uit inspecties is geconcludeerd, dat vervanging of eventueel revisie nodig is. Dit geldt ook voor het daarbij behorende leidingwerk, debietmeter, schakelkast, lenspomp, hydrofoor unit en de daarbij behorende niveauregeling, luchtafzuiging van de pompenkelder en de niveaumeters van de vuilwaterkelder. 

De installatie is gedateerd (1994) waardoor de onderhoudskosten oplopen en de betrouwbaarheid in het geding is. Daarnaast is door de toepassing van nieuwe technieken een energiebesparing mogelijk. De energiebesparing die bewerkstelligd kan worden moet ook als zodanig in het project worden opgenomen. 

Planning

Eind 2017 moeten de RGV’s vervangen zijn. Daarna wordt begonnen met de werkzaamheden aan het influentgemaal die in de zomer van 2018 afgerond zullen worden. Tot slot wordt de proces automatisering aangepast.

Meer informatie

Het werk wordt begeleid door Cluster AWZI’s Zuid-Holland.