Uitstel baggerwerkzaamheden

De baggerwerkzaamheden in de omgeving van de gemeente Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen zijn in 2017 stilgelegd. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft naar aanleiding van hun eigen onderzoek aangegeven dat de bagger mogelijk is verontreinigd. Inmiddels zijn de werkzaamheden gedeeltelijk herstart. Op deze pagina leest u meer over de huidige stand van zaken.

Oorzaak vertraging

In baggerslib zit vaak enige mate van verontreiniging. Als er meer wordt aangetroffen dan de vastgestelde norm, dan moet het baggerslib apart worden verwerkt. In de Haarlemmermeer is PFOS aangetroffen. Voor deze stof was de toegestane hoeveelheid nog niet vastgesteld. Dit heeft geleid tot het stilleggen van de baggerwerkzaamheden in 2017.

De gemeente Haarlemmermeer heeft inmiddels regels en normen vastgesteld voor het verwerken van baggerslib waarin PFOS aanwezig is. Dit biedt Rijnland de benodigde kaders om de baggerbaggerwerkzaamheden op een veilige manier te kunnen hervatten.

Herstart baggerwerkzaamheden

Nu de benodigde regels en normen zijn vastgesteld, heeft Rijnland de baggerbaggerwerkzaamheden hervat. Voordat daadwerkelijk gebaggerd kan worden, moeten nieuwe locaties worden gevonden waar de bagger naartoe wordt gebracht, zogenaamde bagger- of weilanddepots.

Ten noorden van Hoofddorp, nabij de N201, zijn de eerste weilanddepots ingericht. De mensen die aan de te baggeren watergangen wonen of een aangrenzend perceel in eigendom hebben, zijn door ons geïnformeerd. Een deel van de bagger mag volgens de vastgestelde regels en normen niet worden afgevoerd naar een weilanddepot. Deze bagger voeren wij af naar een speciale verwerker.

Voor het overige deel van de stilgelegde baggerbaggerwerkzaamheden geldt dat er nog geen locaties zijn gevonden om de bagger naar af te voeren. In samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer zoekt Rijnland naar mogelijkheden. Zodra nieuwe locaties zijn gevonden, starten wij ook met de uitvoering van deze baggerwerkzaamheden. 

Planning

In januari 2019 worden de eerste baggerbaggerwerkzaamheden hervat. Een gedeelte van de te baggeren watergangen wordt gebaggerd. Wanneer de overige baggerwerkzaamheden worden hervat, hangt af van het vinden van locaties voor weilanddepots. Zodra er nieuwe locaties zijn vastgesteld wordt er een planning voor deze baggerbaggerwerkzaamheden gemaakt. 

Onze aanpak

Door het uitstellen van de baggerbaggerwerkzaamheden ontstaat overlast. Watergangen slibben dicht wat kan leiden tot stank- en wateroverlast. Dit zien wij terug in een toename van klachten en meldingen. Wij voeren de baggerbaggerwerkzaamheden echter pas uit nadat wij de impact op veiligheid in kaart hebben gebracht. Wij hanteren de volgende aanpak:

Stap 1: Veiligheid – in samenwerking met verantwoordelijke instanties als gemeentes, omgevingsdienst en onderzoeksbureaus de impact op veiligheid in kaart brengen. Hierbij is het belangrijk om zowel veilig werken (ARBO) als veiligheid voor het milieu zeker te stellen.

Stap 2: Uitvoering – na het vaststellen van de benodigde kaders in relatie tot veiligheid richten wij ons op het z.s.m. hervatten van de baggerwerkzaamheden. Dit gebeurt in eerste instantie achter de schermen (voorbereiding uitvoering) waarna de daadwerkelijke baggerbaggerwerkzaamheden plaatsvinden. 

Is er sprake van gezondheidsrisico?

Bij de genoemde stoffen is dit niet de verwachting. Het algemene advies is kinderen niet met bagger te laten spelen en alleen te zwemmen in gecontroleerde zwemlocaties zoals vermeld op www.zwemwater.nl.