Uitstel baggerwerkzaamheden

De baggerwerkzaamheden in de omgeving van de gemeente Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen zijn in 2017 stilgelegd. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft naar aanleiding van hun eigen onderzoek aangegeven dat de bagger mogelijk is verontreinigd met PFAS (Per- en PolyFluorAlkyl Stoffen). Sindsdien is door het hele beheergebied van Rijnland (in geringe mate) PFAS aangetroffen. Op basis van deze bevindingen heeft Rijnland ervoor gekozen alle baggerwerkzaamheden stil te leggen, tot er regelgeving is hoe om moet worden gegaan met deze stof. Op deze pagina leest u meer over de huidige stand van zaken.

Oorzaak vertraging

In bagger zit vaak enige mate van verontreiniging. Daarom is van veel stoffen bepaald welke hoeveelheid hiervan aanwezig mag zijn in bagger. Als er meer wordt aangetroffen dan de vastgestelde norm, dan moet de bagger apart worden verwerkt. Dit is ook het geval met PFAS. Voor deze stof was nog niet vastgesteld welke hoeveelheid in bagger aanwezig mag zijn. Er ontbraken regels en normen voor het werken met PFAS-houdende bagger.

De gemeente Haarlemmermeer heeft inmiddels zelf regels en normen vastgesteld voor het verwerken van bagger waarin PFAS aanwezig is. Dit biedt Rijnland de benodigde kaders om de baggerwerkzaamheden op een veilige manier te kunnen hervatten.

Meer informatie over het gemeentelijk beleid kunt u vinden op de website van de gemeente Haarlemmermeer.

Meer informatie over de stoffengroep PFAS kunt u vinden op de website van het Expertisecentrum PFAS.

Herstart baggerwerkzaamheden

Het ministerie heeft ondertussen een Tijdelijk Handelingskader (THK) opgesteld waarin regelgeving is vastgesteld voor PFAS. Hiermee kan een deel van de werkzaamheden worden hervat.

Rijnland heeft intussen alle watergangen her bemonsterd op PFAS. Met de uitkomsten van deze onderzoeken kan er gezocht worden naar afzetmogelijkheden. Dit is echter niet makkelijk. De grondbanken hebben nog niet de juiste vergunningen waarmee ze PFAS-houdende bagger mogen ontvangen. Voor bagger met bepaalde kwaliteitsklassen in combinatie met PFAS waardes is nu dus geen afzetmogelijkheid. Ook weilanddepots zijn moeilijker te realiseren.

Zowel de baggerbranche, gemeentes, waterschappen en het ministerie werken hard aan het zoeken naar oplossingen en mogelijkheden.

Planning

In november 2019 worden de eerste baggerbaggerwerkzaamheden hervat. Watergangen die her bemonsterd zijn, binnen de normen van het THK vallen en waarvan de bagger langs de watergang afgezet kan worden zullen als eerste uitgevoerd worden. Daarna zal bagger die naar weilanddepots gebracht kan worden, worden opgepakt. Wanneer grondbanken weer bagger kunnen ontvangen zullen ook deze watergangen gebaggerd worden. Trapsgewijs pakt Rijnland de stilgelegde werken op deze manier op. Achter de schermen zijn wij hard bezig met de voorbereidende werkzaamheden hiervoor.

Wanneer u eerder een brief van Rijnland heeft ontvangen met een uitvoeringsperiode van de werkzaamheden, kan het zijn dat de uitvoeringsperiode een aantal maanden uitloopt. Wanneer u vragen heeft over de uitvoering van baggerwerkzaamheden in uw gebied kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team.

Onze aanpak

Door het uitstellen van de baggerwerkzaamheden ontstaat overlast. Watergangen slibben dicht wat kan leiden tot stank- en wateroverlast. Dit zien wij terug in een toename van klachten en meldingen. Het belangrijkste aspect voor het herstarten van de werkzaamheden is echter: veiligheid. In samenwerking met de betrokken instanties; omgevingsdiensten, gemeentes en onderzoeksbureaus brengen wij de impact hiervan in kaart, kijkend naar veilig werken (ARBO) en veiligheid voor het milieu.

Is er sprake van gezondheidsrisico’s?

Bij de genoemde stoffen is dit niet de verwachting. Het algemene advies is kinderen niet met bagger te laten spelen en alleen te zwemmen in gecontroleerde zwemlocaties zoals vermeld op www.zwemwater.nl.