Lood

Lood is een blauw/ wit metaal. Het is erg zacht en handelbaar. Lood is erg goed bestand tegen corrosie, maar het wordt dof onder invloed van lucht.

Wat zijn de normen?

Normen voor stoffen in bagger worden uitgedrukt in aantallen milligrammen per kilogram droge stof (mg/kg ds). Voor Lood gelden de volgende normen:

Normen voor Lood
StofAchtergrondwaarde (mg/kg ds)Maximale waarde kwaliteitsklasse en bodemfunctieklasse "wonen" (mg/kg ds)Maximale waarde kwaliteitsklasse en bodemfunctieklasse "industrie" (mg/kg ds)
Arseen 50 210 530

Risico's

Lood is een metaal dat de meest schadelijke effecten heeft op de menselijke gezondheid.In het lichaam opgenomen lood wordt via het bloed verdeeld over de organen. Lood stapelt zich met name in het beenderenstelsel op waar het een lange tijd blijft zitten. Een langdurige relatief lage dosis lood kan nadelige effecten hebben op het leervermogen bij kinderen. Daarnaast kan een hoge looddosis ondermeer schade veroorzaken aan de nieren, de hersenen en het centrale zenuwstelsel. De effecten op organismen binnen een ecosysteem zijn vergelijkbaar met de effecten van lood op de mens. Planten nemen lood slechts ten dele op (www.waterbodem.nl).

Bronnen

Lood werd al vanaf 5000 voor Christus gebruikt voor het vervaardigen van ondermeer bekers, verf (loodwit), make-up (geoxideerd lood) en waterleidingen. Het wijd verspreide gebruik van lood in gebruiksvoorwerpen is in de loop der jaren aantoonbaar teruggelopen. De waterkwaliteitsnormen worden tegenwoordig minder overschreden. Het historische loodgebruik heeft echter voor een aanzienlijke erfenis gezorgd.

In Nederland vormt het wegverkeer een belangrijke loodbron. Door het gebruik van loodhoudende antiklopmiddelen in brandstof kan langs wegbermen en in bermsloten een verhoogd loodgehalte worden gemeten. Een tweede belangrijke diffuse bron is de amateur-visserij (vislood). Lokale loodemissies komen ondermeer voor door productie van ijzer, staal en non-ferro metalen, de fabricage van plastics en rubber en het bakken van aardewerk. Ook in de directe omgeving van stortplaatsen kan lokaal een verhoogd loodgehalte worden aangetroffen.(www.waterbodem.nl)

Loodverontreiniging van de bodem wordt als een duidelijke risicofactor gezien, met name voor kinderen (ATDSR, Lead-1992). Het "binnenmilieu" speelt een prominente rol in de totale humane blootstelling aan giftige stoffen en is daarbij ook nog afhankelijk van levensstijl en seizoenen. Hoewel de ophoping van schadelijke gassen uit de bodem in kruipruimten wel aantoonbaar is kan het gezondheidseffect daarvan toch nog niet duidelijk worden aangetoond (Tuinstra, 2004). Desondanks probeert men de ophoping in de kruipruimten tegen te gaan. In het algemeen is, mede door mogelijke aansprakelijkheid, de inspanning meer gericht op het voorkomen dan op het toelaten en aantonen van schadelijke effecten.