Minerale olie

Olie is een mengsel van oplosbare en niet-oplosbare stoffen. De niet-oplosbare stoffen in olie kunnen in water een drijvende laag vormen. Een minerale olieverontreiniging wordt vaak samen aangetroffen met een aromatenverontreiniging.

Wat zijn de normen?

Normen voor stoffen in bagger worden uitgedrukt in aantallen milligrammen per kilogram droge stof (mg/kg ds). Voor minerale olie gelden de volgende normen:

Normen voor Minerale Olie
StofAchtergrondwaarde (mg/kg ds)Maximale waarde kwaliteitsklasse en bodemfunctieklasse "wonen" (mg/kg ds)Maximale waarde kwaliteitsklasse en bodemfunctieklasse "industrie" (mg/kg ds)
Minerale Olie 190 190 500

Risico's

De milieueffecten van minerale olie zijn sterk afhankelijk van het type olie. Bij de lozing van afvalolie door schepen kan een intensieve menging optreden van de olie met het omliggende water. De olie kan zich hierdoor gemakkelijker hechten aan zwevend materiaal zoals slibdeeltjes. Deze slibdeeltjes worden vervolgens door bodemdieren opgenomen. Het is nog onduidelijk hoe de giftigheid van minerale olie precies tot stand komt. De effecten op organismen kunnen veroorzaakt worden door het slecht functioneren van dieren wanneer kieuwen besmeurd raken. Tevens kan de fysiologie van organismen verstoord raken door de opname van minerale olie in het lichaam. Lichte olie zal eerder in de voedselketen worden opgenomen dan de zwaardere olie (www.waterbodem.nl).

Bronnen

Minerale olie wordt zeer regelmatig in verhoogde gehalten in de waterbodem gemeten. Naast emissies vanuit de scheepvaart (het lozen van oliehoudend spoelwater) vormen het morsen tijdens het tanken of overpompen van brandstof de belangrijkste bron van vervuiling. In het Rotterdamse havengebied werd in 1995 nog 50 m3 (50.000 liter) minerale oliemors waargenomen. De omvang van de oliemors is hier ten opzichte van de voorgaande jaren sterk afgenomen. In 1991 werd bijna 350m3 oliemors per jaar waargenomen. De lozingen betroffen met name stook- en dieselolie.