Ocb

Organochloorbestrijdingsmiddelen zoals lindaan, dieldrin en hexachloorbenzeen zijn persistente verbindingen die ook jaren nadat het gebruik ervan is stopgezet aanwezig blijven in waterbodems.

Wat zijn de normen?

Normen voor stoffen in bagger worden uitgedrukt in aantallen milligrammen per kilogram droge stof (mg/kg ds). Voor Organochloor-bestrijdingsmiddelen (OCB) gelden de volgende normen:

Normen voor ocb
StofAchtergrondwaarde (mg/kg ds)
OCB 0,4

Risico's

Bij chronische blootstelling aan OCB's kunnen zich in het lichaam van dieren ophopen. Dit kan leiden tot sterfte door acute vergiftiging (vissen, vogels), groei- en reproductiestoornissen en tot nadelige effecten op de habitat en of verblijfsomstandigheden voor soortgroepen of bepaalde organismen. Directe effecten doen zich voornamelijk voor bij het gebruik van herbiciden op flora in landbouwgebied, bermen en openbaar groen. Al dan niet in combinatie met een hoge mestgift, heeft dat geleid tot een zeer sterke verarming van de botanische samenstelling van graslanden, wegbermen en akkers. Via atmosferische depositie hebben bestrijdingsmiddelen ook op grotere afstand van landbouwgebieden een impact op natuur, voornamelijk op flora.

Bronnen

OCB's werden gebruikt als gewasbeschermingsmiddel maar het gebruik is de laatste jaren sterk afgenomen.