Veiligheid

Onderhoud van dijken en kades is nodig om ervoor te zorgen dat ze hoog en stabiel genoeg blijven om het water te keren. Tijdens dit onderhoud kunnen we een kade niet tijdelijk buiten werking stellen, zodat we rustig kunnen werken.

Tijdens de werkzaamheden hebben we de kade nog steeds nodig om het water te keren. Werken aan dijken en kades brengt dus de nodige risico's met zich mee. Daarom bereidt Rijnland het werk zo goed mogelijk voor en werken we volgens een aantal veiligheidsmaatregelen.

Stabiliteitsonderzoek

Voordat we bepalen of we aan een dijk of kade gaan werken, onderzoeken we of deze nog stabiel is. We  meten hiervoor de waterstand van de kade en voeren een bodemonderzoek uit, waarmee we vaststellen uit welke materialen de kade en de ondergrond bestaan. Een rekenprogramma berekent met deze gegevens vervolgens of de kade nog stabiel is.

Stabiliseren met klei

Als de kade niet stabiel is, moeten we dit tijdens het onderhoud herstellen. We bepalen dan eerst hoeveel grond nodig is om de kade te stabiliseren. Meestal gebeurt dit met klei. Klei is namelijk een grondsoort die het water slecht doorlaat en goed bestand is tegen erosie door golfslag.

Risico's bij kadeverbetering

Als we te maken hebben met een instabiele dijk en bepaald hebben hoeveel grond nodig is om dit te herstellen, starten de werkzaamheden. Werk aan dijken en kades brengt de nodige risico's met zich mee.

Risico op afschuiving

Tijdens het werk aan de kade is er altijd een risico op afschuiving van de kade. De kans is groot dat de kade dan niet hoog genoeg meer is, waardoor deze overstroomt of zelfs doorbreekt. Een afschuiving van de kade kan veroorzaakt worden door een verandering in gewicht van of op de kade.

Als je bijvoorbeeld te veel grond tegelijk aanbrengt op de kade, kan deze gaan schuiven. De kade heeft wat tijd nodig om zich aan te passen aan de grondaanvulling. Hij gedraagt zich in feite als een soort spons waar water uit wordt geperst onder druk van de grondaanvulling. Dit gaat erg traag, het kan soms jaren duren.

Een kade kan ook gaan schuiven of verzakken als je er een zware machine op plaatst, of als je de kade gebruikt als opslagplaats voor grond. De kade is daar niet op berekend en een afgekeurde kade zeker niet.

Opslag

Overstromingsrisico

Tijdens werkzaamheden aan een instabiele kade bestaat daarnaast de kans dat deze overstroomt. We houden de kade daarom onder scherp toezicht. We meten regelmatig of er sprake is van vervormingen en hoe hoog de waterdruk is. Deze metingen worden automatisch uitgevoerd en verwerkt zodat we op elk moment de toestand van de kade kunnen bekijken.

Als het overstromingsrisico groot is, leggen we een depot met een buffervoorraad klei aan in de buurt van de kade. Zo hebben we altijd genoeg klei in de buurt om een dreigende overstroming te voorkomen.

Veiligheidsmaatregelen

Om alle mogelijke risico's te minimaliseren en de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen, maken we altijd gebruik van de volgende veiligheidsmaatregelen:

  • We werken met licht materieel. Op de kade niet zwaarder dan 8 ton en naast de kade maximaal 20 ton.
  • We stellen kwaliteitseisen aan de klei, zoals de erosiebestendigheid en het watergehalte tijdens de verwerking.
  • De grond brengen we aan in lagen die niet dikker zijn dan 50 cm per ophoging. We doen dit in een vooraf bepaald tempo.
  • Tussen de verschillende ophogingen hanteren we vaste wachttijden.
  • Tijdens de werkzaamheden meten we de waterspanning en vervormingen regelmatig.
  • Het is verboden materieel of materiaal op te slaan op de kade.