Dijk Noordeinde en Zevenhoven

De dijken moeten veilig zijn, zodat u ook in de toekomst droge voeten houdt. Hoogheemraadschap Rijnland verbetert de dijken in Zuid-Holland waar we te maken hebben met bodemdaling. De dijk Noordeinde in Zevenhoven is onderzocht en moet over de gehele lengte verhoogd worden.

Wat gaan we doen

We hebben geconstateerd dat de waterkering die door Noordeinde en Zevenhoven loopt aan verbetering toe is. Het gaat om de dijk langs het water op het Liemeer, Noordeinde en Dorpsstraat, tussen de Uiterbuurtweg en de Jonge Zevenhovenseweg.

kaart dijk Noordeinde Zevenhoven

Vooronderzoek

In het eerste en tweede kwartaal van 2019 zijn er grondonderzoeken uitgevoerd. Op dit moment wordt gekeken wat de beste oplossingen zijn voor de dijkverbetering. Hierover is eind van dit jaar meer duidelijkheid. Over de noodzakelijke werkzaamheden aan de dijk worden alle omwonenden op tijd geïnformeerd. Bij dit vooronderzoek is ook de gemeente Nieuwkoop betrokken.

Gemeente Nieuwkoop

Op de dijk ligt een weg welke wordt onderhouden door de gemeente Nieuwkoop. Deze weg is op sommige delen ook aan vervanging toe. Onderzocht wordt hoe deze werkzaamheden op elkaar kunnen aansluiten, zodat er zo min mogelijk overlast voor de omwonenden is.

Planning

Er is nog geen planning bekend. Dit heeft te maken met het feit dat nog onbekend is hoeveel tijd de onderzoeken en ontwerpfases in beslag nemen. De verwachting is dat eind 2019 meer duidelijkheid gegeven kan worden.

Meer informatie

Heeft u vragen over de kadeverbetering in Noordeinde en Zevenhoven. Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535 of stuur een mail naar dijkverbetering@rijnland.net o.v.v. kadeverbetering Noordeinde-Zevenhoven.