Flora en fauna onderzoek voor dijken Oukoop

Het hoogheemraadschap van Rijnland verbetert begin 2016 de dijken in polder Oukoop. In voorbereiding daarop verrichten we vanaf 16 juli alvast onderzoek naar de flora en fauna in het gebied.

We voeren van 16 tot uiterlijk 31 juli een flora en fauna onderzoek uit voor de dijkverbetering in 2016. We onderzoeken of er in het werkgebied beschermde planten en dieren aanwezig zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld ringslangen, vleermuizen of rugstreeppadden zijn. Tijdens het onderzoek observeren we de dijk, de sloot en oevers aan de voet van de dijk en de bomen rond de dijk. Het onderzoek moet deze zomer al plaatsvinden, omdat de rugstreeppad zingt bij warm weer. Dit maakt het mogelijk het dier nu te lokaliseren. Wanneer we inderdaad beschermde planten en dieren in of om de Enkele Wiericke aantreffen, nemen we maatregelen om deze bijzondere natuur in stand te houden.  

Dijkverbetering polder Oukoop 2016

Afgelopen tijd onderzocht het hoogheemraadschap van Rijnland de veiligheid van alle dijken in Rijnland. Uit dat onderzoek is gebleken dat onder andere de dijken in polder Oukoop, langs de Enkele Wiericke, niet meer aan de meest recente veiligheidseisen voldoen. We moeten de dijken daarom verbeteren. In het laatste kwartaal van 2015 bepalen we in overleg met perceeleigenaren van de te verbeteren dijken hoe we dit precies gaan aanpakken. Soms moet een dijk bijvoorbeeld verhoogd en versterkt worden, soms moet een dijk alleen verbreed worden. We houden perceeleigenaren en omwonenden van de te verbeteren dijken continu op de hoogte over de stappen die we nemen om de dijken te verbeteren.