Overig

Is de gemeente Gouda ook betrokken?          

De gemeente Gouda is bij de planontwikkeling betrokken. In het projectteam zitten vertegenwoordigers van de gemeente. Er is ook een stuurgroep waar de gemeente in is vertegenwoordigd. Het hoogheemraadschap neemt hierin samen met gemeente en provincie besluiten.  

De gemeente heeft ook plannen, bijvoorbeeld voor het historisch stadsfront. Wordt daar rekening mee gehouden?      

Er is gekeken of plannen tegelijkertijd door de gemeente uitgevoerd kunnen worden. Dat is niet het geval. Er wordt zo veel als mogelijk rekening mee gehouden om ze later, als de dijkverbetering al gereed is, alsnog uit te kunnen voeren.  

Hoe is er in het ontwerp rekening gehouden met de getijdenwerking van de Hollandse IJssel?      

Hiervoor wordt gerekend met waterstanddatabases. De dijk wordt ontworpen op de hoogste waterstand, gebaseerd op de waterstandstatistieken uit het verleden en toekomstige klimaatscenario’s (2050 en 2100).  

Ik woon aan de overkant van de Goejanverwelledijk. Wordt daar ook iets gedaan aan dijkversterking/hoogwaterpreventie?      

jazeker. Dit is echter gebied van een ander waterschap: hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.  

Is Rijnland ook verantwoordelijk voor de sluizen? Zo ja, worden die ook aangepakt?      

Rijnland is verantwoordelijk voor het boezemgemaal, de keersluis ervoor en voor de “hoogwaterdeuren” vóór de Mallegatsluis. Deze twee ‘sluiscomplexen’ dienen ook verbeterd te worden. Dit is het tweede traject van het project, en zal aansluitend aan de dijkverbeteringsplannen worden opgepakt. Voor meer informatie kijkt u bij Sluizen.

Wat kost een dergelijk project?      

Er is nu een begroting van ca. 40 miljoen. Dit is voor spoor 1 (dijkverbetering) en 2 (de sluizen).

Wat is momenteel het gevaar totdat de plannen werkelijk zijn uitgevoerd, zal het gebied bij mijn huis snel overstromen?

De afdeling Beheer van Rijnland houdt de staat van de dijk, de sluizen en het waterpeil nauwlettend in de gaten. Bij eventuele calamiteiten nemen we maatregelen voor de korte termijn. Daarnaast wordt bij een hoge waterstand de dijk extra vaak geïnspecteerd.