Uitvoering

Wie voert de werkzaamheden uit?

Aannemersbedrijf Mourik Groot-Ammers heeft de aanbesteding voor de dijkverbetering gewonnen. Zij hadden de beste ontwerpen en bijbehorend plan. 

Hoe lang gaan de werkzaamheden duren?

De uitvoering is begin 2017 gestart met het verleggen van kabels en leidingen. De geschatte doorlooptijd van de dijkverbetering is iets meer dan een jaar. Bekijk hier onze planning .

Op welke manier wordt de dijk versterkt?

Dit verschilt per deelgebied. Bij Sluiseiland en bij de Hoge Schielandse Zeedijk  wordt de dijk versterkt door grondaanvulling en bij de Goejanverwelledijk wordt de innovatieve techniek soilmix toegepast.

Waarom neemt het project zoveel tijd in beslag?

Het hoogheemraadschap van Rijnland voert een zorgvuldig planproces, waarin alle relevante partijen gehoord worden. Er zijn klankbordgroep-  en informatiebijeenkomsten gehouden in de wijken en er is een inspraakprocedure gevolgd. In de planontwikkelingsfase hebben we de verschillende mogelijkheden voor dijkverbetering onderzocht. We hebben daarbij gekeken naar de technische aspecten,  het aansluiten op de omgeving, naar landschappelijke en historische aspecten en naar financiële consequenties. Dat kostte allemaal tijd. Bekijk hier onze planning .

Ga ik iets merken van de dijkverbetering?

De impact van de dijkverbetering in de wijk is minimaal. Op Sluiseiland zal de inrichting iets veranderen, bij de Schielandse Hoge Zeedijk zal aan de binnenkant van de dijk versterking worden aangebracht en bij de Goejanverwelledijk zal een ophoging ( + 20 cm) plaatsvinden en het talud minder steil worden gemaakt. Wel kunt u na de werkzaamheden gebruik maken van het wandelpad en de onderdoorgang bij de Haastrechtse brug. Dit zijn extra aanpassingen die we als wens vanuit de omgeving hebben meegenomen in de ontwerpen. We hebben kort op een rij gezet hoe het er uit gaat zien.

Ondervinden we hinder en hoe zit het met de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden?

We hebben met de belangrijkste partijen om tafel gezeten om na te denken over verkeershinder, omdat we dit zo goed mogelijk willen afstemmen met de omgeving. De werkzaamheden die plaatsvinden geven helaas overlast. Op de Goejanverwelledijk, Nieuwe Veerstal en Sportlaan vinden wegafsluitingen plaats om aan de dijk te kunnen werken. Bij de Schielandse Hogezeedijk bij het Weidebloemkwartier zal met vrachtauto’s grond worden aangevoerd en verwerkt. Daar is geen wegafsluiting bij nodig. Op het hele traject is werkverkeer aanwezig. Omwonenden zijn tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden.  U vindt op de website van de gemeente Gouda de actuele verkeershinder.