Uitvoering

Op welke manier is de dijk versterkt?

Dit verschilt per spoor en deelgebied. In spoor 1 is op Sluiseiland en bij de Hoge Schielandse Zeedijk de dijk versterkt door grondaanvulling en bij de Goejanverwelledijk is  de innovatieve techniek soilmix toegepast.

Waarom neemt het project zoveel tijd in beslag?

Het hoogheemraadschap van Rijnland voert een zorgvuldig planproces, waarin alle relevante partijen gehoord worden. Er zijn klankbordgroep-  en informatiebijeenkomsten gehouden in de wijken en er is een inspraakprocedure gevolgd. In de planontwikkelingsfase onderzoeken we de verschillende mogelijkheden voor dijkverbetering. Daarbij wordt gekeken naar de technische aspecten, het aansluiten op de omgeving, naar landschappelijke en historische aspecten en naar financiële consequenties. Dat kost allemaal tijd.