Ontwerp

Om welk stuk dijk gaat het precies?

Het project “Verbetering IJsseldijk Gouda” (VIJG) betreft de versterking van de noordelijke dijk langs de Hollandse IJssel in Gouda, tussen de Julianasluis en de Goverwellebrug. De opgave is gesplitst in verschillende ‘sporen’ gefaseerd in de tijd. Hierover vind u meer informatie bij 'Het project'.

Waarom is de dijkverbetering noodzakelijk?

De IJsseldijk in Gouda voldeed niet meer aan de veiligheidsnormen voor een primaire waterkering. Bij toetsingen is namelijk gebleken dat de dijk niet stabiel genoeg was. Dat betekent dat er sprake is van onvoldoende bescherming tegen hoog water.

Op welke manier is de dijk verbeterd?

De gekozen oplossing verschilt per spoor. Onder Dijkverbetering vindt u per deelgebied de precieze werkzaamheden die reeds zijn uitgevoerd.

Is er natuur-/wandelgebied rondom de dijk verdwenen?

Natuur- en wandelgebied rondom de dijk zal zoveel mogelijk behouden blijven. Daar waar aanpassing aan de natuur-/wandelgebieden plaatsvindt, zal deze gecompenseerd worden. Voor meer details hierover kunt u de Milieu Effect Rapportage (MER) van spoor 1 downloaden. Voor de andere sporen geldt dat de MER nog moet worden uitgevoerd.

Hoe hebben jullie de wensen en eisen vanuit de omgeving meegenomen?

Vanaf het begin van het project werken we samen met bewoners en belanghebbenden. Zo zorgen wij dat onze plannen beter aansluiten bij de wensen van de omgeving. Een belangrijke rol in deze samenwerking spelen de leden van de klankbordgroep. 
De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van wijkteams en bedrijven, maar ook belangenbehartigers voor natuur, recreatie en cultuurhistorie. De leden hebben hun standpunten en wensen ingebracht vanuit de groep die zij vertegenwoordigen.
Daarnaast vinden er verschillende informatiebijeenkomsten voor omwonenden en andere geïnteresseerden plaats.