Sluizen

Planning IJsseldijk Gouda

Naast de dijkversterking zijn in Gouda twee sluizen die een waterkerende functie hebben: de Keersluis bij het boezemgemaal en de Mallegatsluis bij de Veerstal. Daarnaast is er de Havensluis. Al deze sluizen hebben een monumentale status. Het verbeteren van deze kunstwerken vraagt mede om deze reden een zeer gedegen onderbouwing. Het voornemen is om ook de Havensluis in het onderzoek te betrekken. 

Het probleem

De sluis vormt samen met de dijken een primaire waterkering. Dit betekent dat de sluis, net als de naastgelegen dijk, het water op de Hollandse IJssel moet kunnen tegenhouden. De Sluis moet dus voldoende stabiel en hoog zijn. Daarom doet Rijnland onderzoek naar de constructieve staat van de Keersluis en kijkt of er aanpassingen nodig zijn.  

Naast het constructieve onderzoek, voert Rijnland een faalkansanalyse uit. Er bestaat een risico dat de sluis niet sluit wanneer dat wel nodig is. Dit noem je een ‘faalkans’.  De oorzaak kan technisch van aard zijn. Maar de oorzaak kan ook liggen aan onjuist menselijk handelen. Bijvoorbeeld wanneer er  geen of onduidelijke protocollen zijn. 

Planning

De resultaten van het onderzoek en de faalkansanalyse bepalen de opgave: wat is er mis en welke maatregelen en ingrepen moeten eventueel worden gedaan om weer aan de normen te voldoen. Met deze opgave gaat het projectteam medio 2019 verschillende oplossingen uitwerken. Naar verwachting worden de eventuele aanpassingen aan de sluizen in 2022 - 2023 gedaan. 

Verbetering IJsseldijk Gouda