Het project

Bescherming tegen de Hollandsche IJssel

De IJsseldijk is een van de primaire waterkeringen in Rijnlands gebied. Hij biedt bescherming tegen hoogwater op de Hollandse IJssel. Op dit moment voldoet de waterkering niet aan de vereiste veiligheidsnorm. Dat betekent dat bij een te hoge waterstand een deel van de stad niet beschermd is tegen het water. Veiligheid is Rijnlands belangrijkste uitgangspunt en daarom wordt in Gouda het traject aan de zuidkant van Gouda de komende jaren aangepakt.

Het project 'Verbetering IJsseldijk Gouda' bestaat uit twee delen: dijkversterking en het aanpassen van de sluizen. Als eerste is de dijkversterking opgepakt, later volgt het aanpassen van de sluizen. De overige deelgebieden vormen het laatste traject. Deze worden op een nader te bepalen moment opgepakt. Op de pagina Wat gebeurt waar vindt u een overzicht van de deelgebieden waarin wordt gewerkt. 

Naast de dijkversterking zijn in Gouda twee sluizen die een waterkerende functie hebben (ook wel primaire waterkering genoemd) en het land erachter beschermen tegen hoge waterstanden op de Hollandsche IJssel. Het betreft de Keersluis bij het boezemgemaal en de Mallegatsluis. Daarnaast is er de Havensluis. De eerste twee sluizen zijn momenteel werkzaam, maar bieden onvoldoende bescherming tegen hoog water. Beide sluizen hebben een monumentale status. Het verbeteren van deze kunstwerken vraagt mede om deze reden een zeer gedegen onderbouwing. Daarom zal uitgebreid onderzoek worden gedaan naar het veiligheidstekort van de bestaande situatie. Het voornemen is om ook de Havensluis vanaf 2019 in het onderzoek te betrekken.

Het belang

Niet alleen het gebied rondom de dijk, maar ook het achterland zal de gevolgen van een dijkdoorbraak merken. De verschillende wateren en polders van Rijnland zijn namelijk met de IJssel verbonden door middel van het boezemstelsel. Bij een overstroming van de IJsseldijk zullen dus ook deze wateren overstromen. Op het filmpje hieronder is te zien wat er gebeurt bij een dijkdoorbraak, en welke gebieden zullen overstromen, uitgedrukt in tijd en waterstand. Het filmpje toont een overstromingsscenario van Schielands Hoge Zeedijk.

Door getijdenwerking variëren langs het gehele traject varieert de waterstanden. Rijkswaterstaat monitort deze waterstanden, waaronder op de projectlocatie, in de Hollandse IJssel.