Het project

Bescherming tegen de Hollandsche IJssel

De IJsseldijk is een van de primaire waterkeringen in Rijnlands gebied. Hij biedt bescherming tegen hoogwater op de Hollandse IJssel. Op dit moment voldoet de waterkering niet aan de vereiste veiligheidsnorm. Dat betekent dat bij een te hoge waterstand een deel van de stad niet beschermd is tegen het water. Veiligheid is Rijnlands belangrijkste uitgangspunt en daarom wordt in Gouda het traject aan de zuidkant van Gouda de komende jaren aangepakt.

Het project 'Verbetering IJsseldijk Gouda' bestaat uit meerdere onderdelen. Als eerste is de dijkversterking opgepakt, momenteel volgt het aanpassen van de sluizen. De overige deelgebieden vormen het laatste traject. Deze worden op een nader te bepalen moment opgepakt. 

deelgebieden 

Groene cirkels: dijkversterking.  Werkzaamheden afgerond.
Rode cirkels:  sluizen. Mogelijke werkzaamheden 2022 - 2023
Tussenliggend trajectgebied voor het bedrijventerrein Schielandse Hogezeedijk en de kade binnenstad (Nieuwe Veerstal); Verwachting is geen of zeer beperkte werkzaamheden; 2023 en verder.

Het belang

Niet alleen het gebied rondom de dijk, maar ook het achterland zal de gevolgen van een dijkdoorbraak merken. De verschillende wateren en polders van Rijnland zijn namelijk met de IJssel verbonden door middel van het boezemstelsel. Bij een overstroming van de IJsseldijk zullen dus ook deze wateren overstromen.