Kortsteekterweg/Ziendeweg in Alphen aan den Rijn

De komende periode gaat het hoogheemraadschap van Rijnland aan de slag met het verbeteren van de dijk langs de Kortsteekterweg/Lindenhovenstraat/Ziendeweg in de gemeente Alphen aan den Rijn. De dijken moeten veilig zijn, zodat u en uw omgeving in de Zuid- en Noordeinderpolder droge voeten houden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door. Ook moeten we voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering.

Wat gaan we doen?

De dijk wordt over een lengte van ongeveer 5,5 kilometer verbeterd. Het gaat hierbij om het ophogen en versterken van de dijk waarbij ook deels een nieuwe damwand wordt geplaatst. Voor de dijkverbetering van de Kortsteekterweg is de stabiliteit van de kering het belangrijkste. Samen met een landschapsarchitect gaan wij de komende periode een visueel ontwerp maken, zodat u kunt zien hoe de dijk aangepast wordt in de nieuwe situatie.

Online informatiebijeenkomst

De coronacrisis stelt ons op dit moment voor grote uitdagingen. Informatiebijeenkomsten vinden daarom voorlopig online plaats. De eerste online bijeenkomst voor omwonenden heeft op dinsdag 14 juli plaatsgevonden. Tijdens dit zogeheten webinar werd een presentatie gegeven van de voorgenomen dijkverbetering. In het voorjaar wordt er een 2e online bijeenkomst georganiseerd. Mochten de maatregelen dit toelaten dan gebeurt dit op een locatie binnen de dan geldende regels.

Planning

Een concrete planning is op dit moment nog niet te geven. De verwachting is dat in het voorjaar 2021 een voorlopig ontwerp gereed is. De afgelopen periode is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de dijk te versterken en te verstevigen. Er zijn hoogte inmetingen gedaan en er is een flora en fauna onderzoek uitgevoerd. Vanwege de karakteristieke omgeving houdt Rijnland rekening met aspecten zoals natuur, landschap en milieu. Deze worden voor de uitwerking van het ontwerp goed in kaart gebracht en verwerkt in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Ligging

De dijk langs de Oude Rijn loopt van de Kortsteekterweg, langs de Lindenhovenstraat tot aan de Ziendeweg en heeft een lengte van ongeveer 5,5 kilometer. Deze regionale kering ligt in het gebied van Rijnland. De dijk biedt bescherming tegen overstromingen van de Oude Rijn. De Zuid- en Noordeinderpolder waar de dijk ligt, bestaat voor een groot deel uit agrarische percelen en voor een deel uit bebouwd gebied. Kenmerkend voor dit gebied zijn veengronden en veenkades met soms steil aflopende taluds (hellingen).    

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de dijkverbetering van de Kortsteekterweg in de gemeente Alphen aan den Rijn dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535. Of stuur een mail naar dijkverbetering@rijnland.net met als onderwerp: Kortsteekterweg in Alphen aan den Rijn. Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen, meld u dan aan voor de nieuwsbrief Kortsteekterweg.