Oukoop in Bodegraven, Reeuwijk

Veilige dijken voor droge voeten

De dijken moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle dijken onderzoeken en zo nodig verbeteren. Alle dijken in ons gebied zijn dan in 2020 op orde. Ook de dijken van polder Oukoop zijn onderzocht. Ze voldoen niet overal aan de norm en moeten worden verbeterd.

Actueel

Dit project is op 14 mei 2018 afgerond en opgeleverd; de nazorgperiode loopt tot 14 november 2018.

Ligging

Polder Oukoop ligt in de gemeente Bodegraven – Reeuwijk, en Oudewater, tussen de Reeuwijkse plassen en de Enkele Wiericke. De dijk die we moeten verbeteren ligt aan de westkant van de Enkele Wiericke en loopt van de A12 tot aan de Tiendeweg. 

Wat gaat we doen bij de Prinsendijk?

Er wordt plaatselijk grond aangebracht op de taluds om de dijk te versterken. Langs de teen van de dijk wordt lokaal beschoeiing aangebracht. In de zuidelijke bocht van de Enkele Wiericke wordt ca. 60m damwand aangebracht. 

Waar werken we en wanneer?

In 2016 zijn we aan de slag gegaan met de voorbereiding van de werkzaamheden. Vervolgens zijn we in gesprek gegaan met de perceeleigenaren en hebben we het ontwerp opgesteld. Medio januari 2018 starten de uitvoeringswerkzaamheden en deze worden naar verwachting eind april 2018 afgerond.

Planning werkzaamheden

De aannemer begint met het aanbrengen van de beschoeiing. Ter plaatse van de Enkele Wiericke aan de Parallelweg langs de Rijksweg A12 wordt een overslaglocatie ingericht vanwaar de grond varend wordt aangevoerd naar de verwerkingslocatie. Tijdens de uitvoering staat hier een kraan om de materialen over te slaan in een beunbak of ponton. Langs de Wiericke dijk zullen een of meerdere loslocaties ingericht worden.

kaart polder oukoop


Figuur: projectgebied polder Oukoop

Wat betekent de dijkverbetering voor u?

Tijdens de werkzaamheden kan het zijn dat we toegang nodig hebben tot uw perceel. Ook moet het werkgebied op de dijk uiteindelijk vrijgemaakt worden van zogenoemde objecten, zoals beplanting, verhardingen en bebouwing. Als dit voor u van toepassing is, wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd.  

Wat voor effect hebben de maatregelen op de natuur?

Bij het verbeteren van de dijken houden we rekening met de natuur. Omdat in het werkgebied mogelijk beschermde planten en dieren aanwezig zijn, hebben we voorafgaand aan de werkzaamheden een flora en fauna onderzoek uitgevoerd. . Dit houdt in dat we kijken of deze beschermde soorten, zoals bijvoorbeeld de ringslang, vleermuis of rugstreeppad, daadwerkelijk in of om de Enkele Wiericke voorkomen. Wanneer we beschermde planten en dieren aantreffen, nemen we maatregelen om deze bijzondere natuur in stand te houden.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de dijkverbetering in polder Oukoop? Dan kunt u terecht bij het .