Toetsing Regionale Keringen

Het hoogheemraadschap van Rijnland voert het project Toetsing Regionale Keringen (TReK) uit. Hiervoor toetsen we objecten (kunstwerken, waterkerende- en niet waterkerende objecten) op veiligheid, in en op de ruim 1200 kilometer regionale keringen binnen Rijnlands beheergebied.

TReK is in juni 2017 gestart en wordt naar verwachting eind 2022 afgerond. De toetsing betreft alle regionale keringen die de polders in Rijnlands gebied beschermen tegen het water in ons boezemsysteem.

Waarom een toetsing?

Objecten in en op de waterkeringen kunnen een negatieve invloed hebben op de stabiliteit van keringen. Ook kunnen er andere faalmechanismen optreden, zoals piping of afschuiving. Dit geldt voor waterkerende kunstwerken (sluizen, gemalen, molens), waterkerende constructies (damwanden) en niet-waterkerende objecten (huizen, bomen en kabels/leidingen).

Voorheen bekeken onze medewerkers de veiligheid van kunstwerken alleen in hun eigen deelgebied. Met TReK ontstaat voor het eerst een overall toetsbeeld voor heel Rijnland, op basis van een gestandaardiseerde toetsmethode. Deze toetsmethode is afgestemd met andere waterschappen en het bevoegd gezag, de provincies. Dit geeft beter zicht op de invloed van objecten op onze regionale keringen.

Het project bestaat uit 2 fasen

Fase 1, opgedeeld in 3 sporen

Spoor 1 van TReK betreft de kunstwerken. Deze toetsing is inmiddels afgerond.

Spoor 2 betreft de niet-waterkerende objecten. De toetsing niet-waterkerende objecten (huizen, bomen en kabels/leidingen) is het inwinnen van data en ontwikkelen van een toetsmethodiek om te komen tot een risicoclassificatie voor elke NWO. Antea Group is aan de slag gegaan en rond dit naar verwachting in 2020 af.

Spoor 3 betreft de bijzondere waterkerende constructies. Omdat deze in nauw verband staan met de grondlichamen zijn deze aan elkaar gekoppeld.

Fase 2 Grondlichamen

Tevens onderzoeken we de stabiliteit van onze dijken d.m.v. grondonderzoeken.
Bureau Inpijn Blokpoel Ingenieurs helpt ons hierbij door handboringen en machinale boringen uit te voeren. We zijn hiermee gestart aan de Ringdijk Haarlemmermeer. Later volgen de overige regionale keringen in Rijnlands beheergebied.

We krijgen zo een gedetailleerd inzicht in de ondergrond van de waterkeringen. Met behulp van software is het mogelijk de stabiliteit van de dijken te controleren. Samen met de bijzondere waterkerende constructies vormt dat het laatste deel van de toetsing.

Contact

Voor meer informatie over TReK kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Team via 071-3063535.

Bekijk hier de legger regionale keringen.