Voorweg/Wilsveen in Zoetermeer

De komende periode verbetert het Hoogheemraadschap van Rijnland de dijk langs de Wilsveen in Leidschendam-Voorburg en de Voorweg/Vlamingstraat in Zoetermeer. De dijken moeten veilig zijn, zodat u ook in de toekomst droge voeten houdt. In Zuid-Holland hebben we te maken met bodemdaling. De dijk aan de Voorweg en Wilsveen is onderzocht en moet over de gehele linie verhoogd worden.

Wat gaan we doen

We hebben geconstateerd dat een deel van de waterkering langs de Wilsveen/Voorweg waarschijnlijk aan verbetering toe is. Het gaat om de dijk langs de Molenvaart, die ligt tussen Wilsveen 5 en Vlamingstraat 4.

Bewonersbijeenkomst

Op dinsdag 2 juli is er een bewonersbijeenkomst geweest in SnowWorld in Zoetermeer. Tijdens deze bijeenkomst is iedereen in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen over de laatste stand van zaken en waren onder andere het Ruimtelijk Kwaliteitskader, het schetsontwerp van fase 1 en de voorbereidende werkzaamheden voor fase 2 in te zien.

Ruimtelijk kwaliteitskader

Voor het hele traject is een Ruimtelijk Kwaliteitskader opgesteld. Dit document vormt de basis voor het verdere ontwerp. Per type perceel staan onder meer de standaard ontwerpoplossingen beschreven. Het concept is op de bewonersavond gepresenteerd door de landschapsarchitecten van Bos & Slabbers. In de komende weken worden deze met de gemeente verder afgestemd. In september is de definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Kwaliteitskader..

Schetsontwerp fase 1

Een eerste versie van het schetsontwerp voor fase 1 is klaar. Tijdens de bewonersavond van 2 juli is dit ontwerp ook gepresenteerd. Alle opmerkingen die zijn gemaakt worden de komende weken meegenomen in de verwerking van het voorlopige ontwerp. De verwachting is dat deze nieuwe versie van het schetsontwerp in september klaar is.

Opstarten van fase 2

Nu de eerste versie van het schetsontwerp voor fase 1 gemaakt is, kan er ook gekeken worden naar fase 2 van de dijkverbetering. Voor een groot deel zullen de ontwerpprincipes voor fase 1 ook toepasbaar zijn voor fase 2 van de Voorweg/Wilsveen. In augustus wordt besloten hoe de inventarisatie van deze fase gaat gebeuren. Inmiddels is het grondonderzoek voor fase 2 opgestart en wordt momenteel de dijk ingemeten.

Voorlopige planning

Omdat nog niet bekend is hoeveel tijd de onderzoeken en ontwerpfases in beslag gaan nemen, is er een globale planning opgesteld.

Juni/juli

 

  • keukentafelgesprekken deel 1
  • presentatie Integraal Ruimtelijk Kwaliteitskader
  • presentatie Schetsontwerpen deel 1

 

November/december

 

  • presentatie technisch ontwerp deel 1
  • presentatie schetsontwerpen deel 2

 

Maart/April

- presentatie technisch ontwerp fase 2

Uitvoering

Fase 1

Op zijn vroegst opstart realisatie dijkverbetering deel 1 in het 2e kwartaal van 2020. 

Fase 2

Streven afronding vooronderzoeken en eerste schetsontwerpen in 2019.
Uitvoering deel 2 start niet voor 2021.

Meer informatie

Heeft u vragen over de dijk en kadeverbetering van Wilsveen/Voorweg? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535 of stuur een mail naar dijkverbetering@rijnland.net o.v.v. kadeverbetering Wilsveen/Voorweg.