Zuid- en Noordeinderpolder in Alphen aan den Rijn

Het Hoogheemraadschap van Rijnland werkt continu aan haar dijken, zodat iedereen droge voeten houdt. De dijken en kades moeten veilig zijn. Nu en in de toekomst. In Zuid-Holland hebben we te maken met bodemdaling. Ook moeten we in Nederland voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Vanwege meer woningen in de polders en de aanleg van wegen zijn de veiligheidsnormen voor alle dijken in Nederland aangescherpt. De dijken van de Zuid- en Noordeinderpolder zijn onderzocht en voldoen niet aan de norm. Daarom worden de dijken verbeterd.

In voorbereiding

De eerste voorbereidingen zijn getroffen om de dijken van de Zuid- en Noordeinderpolder te verbeteren. Het gaat hier om een traject van ongeveer 750 meter. Dit dijktraject ligt in een beschermd natuurgebied dat eigendom is van Natuurmonumenten. In overleg met zowel Natuurmonumenten, de Provincie Zuid-Holland en de gemeente wordt bekeken hoe de dijk veilig gemaakt kan worden waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de natuur.

Waar werken we en wanneer?

Vanaf het najaar 2019 wordt gestart met de dijkverbetering, De werkzaamheden bestaan uit Het ophogen van de kruin van de kade in het midden van het perceel.  Deze werkzaamheden duren  naar verwachting een maand.

Hoe werkt Rijnland samen met andere partijen?

Het beheer en onderhoud van de dijken in de Zuid- en Noordeinderpolder ligt bij drie partijen. Het hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor het groot onderhoud en verbetering van de dijken. Natuurmonumenten doet als perceeleigenaar het dagelijks beheer van de dijk en het natuurbeheer. Daarnaast vindt er overleg plaats met de provincie Zuid-Holland omdat Rijnland haar  werkzaamheden in Natura 2000-gebied moet afstemmen in het kader van de Wet natuurbescherming

Bij de aanpak van de dijken staat het zo min mogelijk verstoren van de natuur voorop. Omdat het gaat om een beschermd natuurgebied, zijn hier strenge voorwaarden aan verbonden waar Rijnland zich aan moet houden.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de werkzaamheden aan de dijk? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland. Tel. 071- 306 3535. U kunt ook mailen naar dijkverbetering@rijnland.net o.v.v. werkzaamheden Zuid- en Noordeinderpolder.